Možnosti štúdia

V školskom roku 2018-2019 otvárame tieto odbory:

Študijné odbory  
 • 2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK

                                                           - zameranie:  informačné technológie       
                                                           - zameranie:  spotrebná technika           
                                                           - zameranie:  silnoprúdová technika            

  

 • 2426 K PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ

 

 

 • PRE ABSOLVENTOV VŠETKÝCH TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV - NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

6403 L 00   PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

PRE ABSOLVENTOV TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV INŠTALATÉR A AUTOOPRAVÁR

2414 L 01 Strojárstvo-výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení 

 

        

Učebné odbory 
 • 2487 H 01     AUTOOPRAVÁR – mechanik
 • 2683 H 11     ELEKTROMECHANIK - silnoprúdová technika
 • 3678 H          INŠTALATÉR
 • 2433 H          OBRÁBAČ KOVOV​

 

Profily odborov: 

2697 K mechanik elektrotechnik

 

Študijný odbor: vhodný pre dievčatá a chlapcov

Dĺžka prípravy : 4 roky

Podmienky prijatia : ukončenie základnej  školy v 9.ročníku,  zdravotná spôsobilosť, vykonanie prijímacej skúšky

Ukončenie prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

Profil a uplatnenie:

Absolvent je plne kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať práce v rôznych oblastiach elektrotechniky. Po skončení 2. ročníka sa žiaci rozdelia na skupiny podľa svojho záujmu: informačné technológie, spotrebná elektrotechnika, silnoprúdová technika. Absolventi ovládajú princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí zariadení, s  ktorými pracujú, ovládajú  meraciu a diagnostickú  techniku potrebnú na odstránenie porúch, vedia odstrániť poruchu, nastaviť a oživiť zariadenie.

Ďalšie možnosti:

Absolvovanie odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. o zaistení bezpečnosti pri práci techn. zariadení. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 

Študijný odbor: vhodný pre chlapcov

Dĺžka prípravy : 4 roky

Podmienky prijatia : ukončenie základnej  školy v 9.ročníku,   zdravotná  spôsobilosť

Ukončenie prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

Profil a uplatnenie:

Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia pri dodržiavaní predpisov bezpečnosti a noriem. Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, a vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu.

Ďalšie možnosti:

Pokračovať v štúdiu na vysokej škole  technického zamerania, na fakultách výrobných technológií, resp. priemyselných technológií.

 

 

 

2447 K mechanik hasičskej techniky

 

Študijný odbor: vhodný pre chlapcov

Dĺžka prípravy : 4 roky

Podmienky prijatia : ukončenie základnej  školy v 9.ročníku,   zdravotná  spôsobilosť

Ukončenie prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

Profil a uplatnenie:

 

Absolvent štvorročného študijného odboru 2447 K mechanik hasičskej techniky po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Ovláda ručné spracovanie technických materiálov.

Vie robiť zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania.

Rozsah získaných  vedomostí a praktických zručností mu umožňuje aj naďalej sa vzdelávať, zaujímaťsa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej, ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy technika a využívať odborné zručnosti, pričom uplatňuje získané environmentálne vedomosti. Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku – anglickom, nemeckom a riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine.  

 

Ďalšie možnosti:

Pokračovať v štúdiu na vysokej škole  technického zamerania, na fakultách výrobných technológií, resp. priemyselných technológií.

 

---

 

6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách - nadstavbové štúdium

Študijný odbor: vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy : 2 roky

Podmienky prijatia : úspešné ukončenie SOU so zameraním na remeslá služby-výučný list,  zdravotná  spôsobilosť

Ukončenie prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 

Profil a uplatnenie:

 

Podnikanie v službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách.

Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania.

Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, alebo univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredné veľký podnik orientovaný na služby.

 

Ďalšie možnosti:

Pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

---

2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Študijný odbor: vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy : 2 roky

-úspešné ukončenie SOU so zameraním na strojárstvo: odbory: inštalatér a autoopravár

-výučný list,  zdravotná  spôsobilosť

Ukončenie prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 

Profil a uplatnenie:

 

Strojárstvo poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

Poskytuje  žiakom možnosť získať maturitu po úspešnom absolvovaní trojročného učebného odboru v oblasti strojárstva-inštalatér a autoopravár a vyššiu odbornú kvalifikovanosť pre všetky odvetvia národného hospodárstva, kde sa vyrábajú, opravujú, obsluhujú a používajú stroje a technické zariadenia.

Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, alebo univerzitách, predovšetkým v automobilovej výrobe a výrobe rôznych komponentov. Absolvent je pripravený na komplexné riešenie výrobných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére a v službách.

 

Ďalšie možnosti:

Pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

---

 

2487 H autoopravár-mechanik

 

Učebný odbor : vhodný pre chlapcov

Dĺžka prípravy : 3 roky

Podmienky prijatia : ukončenie základnej  školy v 9.ročníku, zdravotná spôsobilosť, záujem o odbor

Ukončenie prípravy: záverečná skúška – výučný list

Charakteristika a profil :

Absolvent tohto učebného  odboru je kvalifikovaný odborný  pracovník schopný vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, je schopný používať štandardnú opravárenskú techniku. Môže pracovať samostatne ako živnostník alebo v servisných opravovniach.

Ďalšie možnosti: 

Získanie zváračského preukazu  pre zváranie el. oblúkom, plameňom aj v ochrannej atmosfére  a možnosť pokračovať v nadstavbovom 2 -ročnom  štúdiu v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách na našej škole.

 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

 

Učebný odbor: vhodný pre dievčatá a chlapcov

Dĺžka prípravy : 3 roky

Podmienky prijatia : ukončenie základnej  školy v 9.ročníku  , zdravotná  spôsobilosť

Ukončenie prípravy: záverečná skúška – výučný list

Profil a uplatnenie:

Absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Absolvent ovláda spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov, využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike, základy automatického riadenia, merania v silnoprúdovej technike.

Ďalšie možnosti:

Absolvovanie odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. o zaistení bezpečnosti pri práci techn. zariadení. Možnosť pokračovať v nadstavbovom 2 – ročnom štúdiu v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách  na SOŠT Levočská 40 v Starej Ľubovni.

 

3678 H inštalatér

 

Učebný odbor : vhodný pre chlapcov

Dĺžka prípravy : 3 roky

Podmienky prijatia : ukončenie základnej  školy v 9.ročníku, zdravotná spôsobilosť, záujem o odbor

Ukončenie prípravy: záverečná skúška – výučný list

Charakteristika a profil :

Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný pracovník na výkon odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynových a vykurovacích rozvodov a zariadení. Počas prípravy na povolanie žiak postupne získava vedomosti, zručnosti a návyky pri spájaní rôznych  materiálov zváraním, spájkovaním, leptaním a inými technikami.

Ďalšie možnosti:

Získanie zváračského preukazu pre zváranie elektrickým oblúkom, plameňom, zváranie v ochrannej atmosfére a možnosť pokračovať  v nadstavbovom 2- ročnom štúdiu v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách na našej škole.

 

3355 H  stolár

 

Učebný odbor : vhodný pre chlapcov

Dĺžka prípravy : 3 roky

Podmienky prijatia : ukončenie základnej  školy v 9.ročníku, zdravotná spôsobilosť, záujem o odbor

Ukončenie prípravy: záverečná skúška – výučný list

Charakteristika a profil:

Absolvent tohto učebného  odboru je kvalifikovaný odborný pracovník s možnosťou uplatnenia v nábytkárskej a stavebno-stolárskej výrobe priemyselného alebo individuálneho charakteru .Je schopný čítať výkresy, ovláda  základné technológie výroby nábytkárskych a stavebno–stolárskych výrobkov. Vie obsluhovať a robiť základnú údržbu drevoobrábacích strojov, ovláda jednoduché sklenárske práce, práce na  výrobu doplnkov a vybavení interiérov.

Ďalšie možnosti:

Pokračovať v nadstavbovom 2 – ročnom štúdiu v študijnom odbore  6403 L podnikanie v remeslách a službách na  SOŠT Levočská 40 v Starej Ľubovni.

 

2433 H  obrábač kovov

 

 

Učebný odbor : vhodný pre chlapcov

Dĺžka prípravy : 3 roky

Podmienky prijatia : ukončenie základnej  školy v 9.ročníku, zdravotná spôsobilosť, záujem o odbor

Ukončenie prípravy: záverečná skúška – výučný list

Charakteristika a profil:

Absolvent tohto učebného  odboru je kvalifikovaný odborný pracovník s možnosťou uplatnenia v strojárskom priemysle, ovládajúci obrábanie kovov pomocou klasických obrábacích strojov (sústruhov, frézovačiek, vŕtačiek...), vie diagnostikovať a opravovať chyby na strojoch a zariadeniach a so získaným zváračským oprávnením má možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač. 

Ďalšie možnosti:

Získanie zváračského preukazu Z-M1 pre zváranie odtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére. Pokračovať v nadstavbovom 2 – ročnom štúdiu v študijnom odbore  6403 L podnikanie v remeslách a službách na  SOŠT Levočská 40 v Starej Ľubovni.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria