Záverečná správa

.

S T R E D N Á     O D B O R N Á     Š K O L A    T E C H N I C K Á  

Levočská  40,   STARÁ  ĽUBOVŇA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  

O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ   ČINNOSTI

 

za  školský rok  2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:             Mgr. Daniela  ŠIDLOVSKÁ

                                   Ing.  Mária  KASLOVÁ

                                    Mgr. Ctibor  ŠTUPÁK

 

 

 

 

V Starej Ľubovni,  23. septembra 2016

 

 

 

SPRÁVA  

O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ   ČINNOSTI

 

 

1. a) Základné identifikačné údaje o škole

 

1. Názov školy:                                Stredná odborná škola technická

 

2. Adresa školy:                               Levočská 40, 064 01  Stará Ľubovňa

 

3. Tel./fax. čísla školy:                    

    riaditeľka SOŠT                           052 4322150

    telefón – sekretariát                     052 4323331

    ústredňa                                       052 4323331

    ekonomický úsek                         052 4322453

 

4. internetová adresa školy              www.sostsl.edupage.org

    elektronická pošta                        sostsl@slnet.sk

 

5. Zriaďovateľ:                                 Prešovský samosprávny kraj

                                                         Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

     Mgr. Daniela Šidlovská, riaditeľka školy

     Ing. Mária Kaslová, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

     Mgr. Ctibor Štupák, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

     Ing. Emília Plavčanová, vedúca úseku TEČ

 

 

7. Rada školy a iné poradné orgány školy:

 

    Rada školy:

RNDr. Majirský Dušan                                 (za pedagogických zamestnancov)

Mgr. Štupák Ctibor                                       (za pedagogických zamestnancov)

p. Žilková Anna                                             (za nepedagogických zamestnancov)

Hnat Samuel                                                  (za žiakov)

Ing. Kormaníková Blažena                            (za rodičov)

p. Jendrichovský  František                           (za rodičov)

p. Mačugová Katarína                                   (za rodičov)

Ing. Tyrpáková Anna                                    (za PSK)

Ing. Kulik Milan                                            (za PSK)

Ing. Kandráč Jozef                                        (za PSK)

Ing. Sokol Peter                                             (za PSK)

 

   

 

 

Činnosť Rady školy:

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnostiam školy z pohľadu školskej problematiky (v zmysle § 5 ods. 7, § 24 a 25 zákona č. 596/2003    Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.).

V priebehu školského roka RŠ zasadala trikrát.

Vzala na vedomie:

 • termíny prijímacích pohovorov,
 • termíny maturitných skúšok,
 • stav realizácie projektov,
 • správu o finančnom hospodárení školy za rok 2015 a plnenie rozpočtu k 31. marcu 2016,
 • naplnenie plánu výkonov v školskom roku 2015/2016,
 • stanovenie kritérií na prijímacie skúšky pre školský rok 2016/2017.

Schválila:

 • návrhy počtu žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch na školský rok  2016/2017 v počte 4 tried denného štúdia a 1 triedy nadstavbového štúdia a na školský rok 2017/2018,
 • kritéria na prijímacie skúšky pre školský rok 2016/2017,
 • školské vzdelávacie programy pre jednotlivé študijné a učebné odbory,
 • koncepčný zámer rozvoja školy,
 • rozpočet školy na rok 2016,
 • výchovno-vzdelávacie výsledky za I. a II. polrok školského roka 2015/2016,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014/2015.

Navrhla:

 • informovať žiakov základných škôl a verejnosť o študijných odboroch:
  • 2418 K           mechanik hasičskej techniky
  • 2697 K           mechanik elektrotechnik
  • 2426 K           programátor obrábacích a zváračských strojov a zariadení
  • 6403 L            podnikanie v remeslách a službách  (nadstavbové štúdium)
 • informovať žiakov základných škôl a verejnosť o učebných odboroch:
  • 2487 H 01      autoopravár – mechanik
  • 3678 H           inštalatér
  • 3355 H           stolár
  • 2683 H 11      elektromechanik – silnoprúdová technika

Zaoberala sa:

 • prípravou nových odborných učební a dielní pre jednotlivé odbory a dobudovaním MTZ tých ostatných už fungujúcich,
 • zriadením šatní,
 • WIFI internetom,
 • opravou a údržbou školy, rekonštrukciou strechy nad pavilónom „A“ a „B“,
 • elektronickou žiackou knižkou.

 

 

 

 

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy:

Bc. Miroslav Kollár, predseda

 

Činnosť ZO OZ PŠaV:

 

V školskom roku 2015/2016 ZO OZ PŠaV pripravila a prerokovala v spolupráci s vedením SOŠT Kolektívnu zmluvu na rok 2016, plán a čerpanie dovoleniek pracovníkov SOŠT na rok 2016,  tvorbu, rozpočet a čerpanie sociálneho fondu, prerokovala stav finančných prostriedkov na SOŠT na rok 2016. Prerokovala kritéria na osobné príplatky a odmeny zamestnancov školy.

V priebehu školského roku dochádza k vzájomnej výmene informácií medzi ZO OZ PŠaV a vedením školy.          

 

   

Koordinátor prevencie závislosti proti drogám a výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

Mgr. Bibiána Balintová

Mgr. Mária Barlíková

 

Činnosť primárnej prevencie závislosti proti drogám a výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

 

            V školskom roku 2015/2016 sme pozornosť sústredili na prevenciu v protidrogovej oblasti ale aj oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Našim cieľom bolo zdôraznenie  významu rodiny pre mladého človeka a rodiny ako takej, vzhľadom k tomu, že rodina v dnešnej dobe stráca medzi mládežou na význame. Cez podporné akcie sme študentom priblížili negatívny dopad zlého životného štýlu na organizmu.

            Dňa 1. októbra 2015 sa študenti našej školy zúčastnili výchovného koncertu           “Let art“ s protidrogovou tematikou.

            Aj tento školský rok bol na našej škole uskutočnený Deň športu. Počas tohto dňa plného športu sa študenti zúčastnili aj prednášky s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni na tému Stop fajčeniu. Prebehlo aj meranie CO2 v pľúcach. Výsledky poukázali na vysoké čísla u mladistvých. Dňa 25. novembra 2015 sa trieda I.C zúčastnila prednášky na tému Šikana. Pani psychologička so študentmi uskutočnila aj test na danú problematiku, ktorý dopadol uspokojujúco. Dňa 3. decembra 2015 bola zrealizovaná beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni na tému AIDS, HIV a pohlavné choroby. Cez túto podpornú akciu sme študentom dali do pozornosti význam rodiny a rodinného spolunažívania. Dôležitosť výberu partnera pre život sme upevnili cez prednášku s p. psychologičkou z pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie. Zúčastnili sa jej žiaci tretieho ročníka.

            Pomoc, spolupatričnosť, tolerancia – tieto prejavy ľudskosti u študentov podporujeme a rozvíjame cez zapájanie sa do charitatívnych akcií. V tomto školskom roku sme sa zapojili dvakrát do akcie  Úsmev ako dar.

            Problematika rodiny, výchovy detí, tolerancia, zdravotný životný štýl, správna životospráva bude aj naďalej prioritou pri výchove mládeže.

 

 

 

 

 

 

Výchovný poradca:

Mgr. Jozef Kuzár

 

Činnosť výchovného poradcu:

 

            Uplynulý školský rok  2015/2016  bol náročný a priniesol  množstvo problémov, ktoré musel výchovný poradca s triednymi učiteľ a riadiacimi pracovníkmi riešiť.                                            Noví  prváci priniesli podobné problémy ako v  predošlých rokoch, len intenzita týchto  problémov sa zmenila. Nezlepšuje sa úroveň prichádzajúcich žiakov zo ZŠ, nezlepšuje sa ich disciplína, ani  študijné výsledky a dochádzka žiakov školy v spojení s  nezáujmom o vzdelanie je varujúca.

 

Problémy by sme mohli rozdeliť do týchto skupín:

 

              1. Žiaci s výchovnými a vzdelávacími problémami – pribudli žiaci  s poruchami učenia sa, so zdravotnými problémami a v súčasnosti evidujeme  14 žiakov so ŠVVP. V prvom ročníku  v I.B  je jeden žiak, v I.C päť nových žiakov,   vo vyšších ročníkoch  v II.A

jeden žiak, v II.C dvaja žiaci, v II.D dvaja žiaci, v III,A jeden žiak a v III.B dvaja žiaci.                                                                                 Medzi odchádzajúcimi žiakmi boli dvaja žiaci z III.C so ŠVVP a jeden zo IV.B .

Títo žiaci  majú niektoré úľavy v predmetoch matematika a jazyky, sú ináč hodnotení a niektorým z nich je potrebné vypracovať individuálny plán štúdia. Štyria žiaci odmietli si obnoviť vyšetrenie a z tejto kategórie žiakov boli vyradení.  Žiaci s diagnostikovanými poruchami sú málo sústredení na vyučovanie, vyrušujú spolužiakov, často nepíšu poznámky. Preto je dobré dodržiavať zásadu, že  do jednej triedy by sa mali začleniť len dvaja žiaci s poruchami učenia.

               Problémy týchto žiakov sa prejavujú najmä v študijných odboroch, kde sú kladené vyššie požiadavky ako v učebných odboroch.

 

               2. Záškoláctvo – je jav, ktorý sa veľmi ťažko redukuje, najmä ak rodičia nespolupracujú so školou alebo všetko svojim deťom ospravedlnia. Snahou školy a všetkých triednych učiteľov je znížiť počet žiakov, ktorí vymeškajú za polrok 100 a viac hodín. Myslíme si, že v uplynulom školskom roku sa problém záškoláctva zhoršil. Už nejde o jednotlivcov, ale v niektorých prípadoch o značnú časť triedy.  Najčastejšími dôvodmi vymeškávania vyučovania sú návštevy lekára, rodinné dôvody, vybavovanie si rôznych vecí ktoré sa často dajú vybaviť mimo vyučovania.                                                                                                                                              

               Kritické sú najmä nulté  a posledné hodiny, kde vzniká množstvo neospravedlnenej absencie a potom hodiny telesnej výchovy - žiaci si nenosia potrebné oblečenie na TV.

               V treťom a už  aj v druhom  ročníku je ďalším dôvodom, ktorý značne ovplyvňuje dochádzku , absolvovanie vodičského kurzu.

                Výrazným faktorom, ktorý  spôsobuje tento zlý stav v školstve je postoj rodiny  ku škole, výrazne oslabenie funkcie rodiny odchodmi otcov za prácou a ospravedlňovanie absencie v škole matkou, ktorá sama často nezvládne všetky rodinné problémy.

               Prehrešky voči školskej disciplíne a záškoláctvo sme riešili výchovnými opatreniami a zníženými známkami zo správania.

                Úniky žiakov z vyučovania a vyhýbanie sa vyučovaniu často súvisí s brigádnickou prácou žiakov počas školského roku, ale najmä na konci školského roku. Súčasné štúdium a práca majú rastúcu tendenciu  vo vyšších ročníkoch

 

 

 

 

 

 

 

                3. Alkoholizmus a iné závislosti  –  fajčenie žiakov ZŠ a stredných škôl  je vážnym

problémom, žiaci nerešpektujú zákazy a zákonné normy. Tu je potrebné, aby škola prijala  jasné pravidlá, do problému zatiahla aj študentskú radu a  upozornila pedagogických a nepedagogických zamestnancov, aby v areáli školy a na školských akciách nefajčili. Najviac problémov s fajčením bolo so žiakmi prvého a druhého ročníka.  Represívne opatrenia veľmi nepomáhajú.

               Chybu vidíme aj v rodine, keď matky namiesto desiat dávajú žiakom radšej peniaze a žiaci ich používajú na iné účely. Zaznamenali sme aspoň čiastočný úspech v boji proti fajčeniu tým, že sme vytlačili podstatnú časť fajčiarov z  areálu školy.                                                                                                                                                                                                                                                       Drogové závislosti sme u žiakov nezaregistrovali, bol zaregistrovaný prípad použitia alkoholu  žiaka  na  školskej akcii  a pri príchode do školy (IV.B).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                4. Konflikt žiak - žiak – zaregistrovali a riešili sme niekoľko takýchto konfliktov.  

 

                5. Vzťah učiteľ - žiak  - v tomto školskom roku bolo zaregistrovaných niekoľko situácii, keď sa na verejnosti žiak správal k vyučujúcej príliš dôverne a fyzicky sa jej dotýkal. Nevhodné je aj zamykanie sa v kabinete  a nie je vhodné, aby žiak si žiadal vyučujúceho krstným menom.

 

                6. Nezáujem  o štúdium – najviac sa prejavil v  NŠ, v I.C a III. C a u končiacich štvrtákov. V učebných odboroch je tento jav rozšírenejší ako v študijných odboroch. Žiaci odmietajú písať si poznámky, nepripravujú sa na vyučovanie, utekajú zo školy, na hodinách sú nedisciplinovaní, majú veľkú absenciu, vyhýbajú sa niektorým predmetom, aj maturitným.  Dôvodov je viac, napr. zlý výber odboru, zlý vedomostný stav žiaka, žiak nezvláda prísun nových informácií a vyhýba sa zlému hodnoteniu, nemotivačný prístup v rodine k učeniu sa, lebo  finančný efekt v práci často nezávisí od výšky vzdelania...      

                                                                                      

                6. Iné - nedisciplinovanosť, nepripravovanie sa na hodiny, nepísanie poznámok – často aj u dobrých žiakov, ktorí majú predpoklady dosiahnuť viac, no nechcú. Motivácia týchto žiakov, aby využili svoje danosti je najaktuálnejšia.  

                 Polihovanie – pospávanie žiakov na laviciach aj počas vyučovacích hodín ubudlo.              Nerešpektovanie príkazu, úniky z hodín, nenosenie si potrebných učebných pomôcok, učebníc, neskoré príchody  na  1. hodinu (sú u niektorých žiakov chronickou záležitosťou)...

                  Pretrváva  problém s mobilmi na vyučovacích hodinách,  vulgárne sa vyjadrovanie žiakov na hodinách, spôsobovanie škôd na majetku školy žiakmi.

                   Organizačné opatrenia školy, ktoré mali zlepšiť žiakom podmienky sa obrátili proti vzdelávaniu: 

                        a)  Zavedenie skriniek na prezlečenie a prezutie  malo negatívny dopad v tom, že  žiaci si  prestali  nosiť knihy a  zošity domov a  nechávali ich celý školský rok v škole. Domáca príprava a písanie domácich úloh sa minimalizovalo. Tento problém zotrvával  aj v tomto školskom roku.

                        b) Nepúšťanie  meškajúcich žiakov na 1. hodinu neodstránilo problém neskorých príchodov, naopak, urobilo z minút meškania celé (často ) neospravedlnené hodiny.         

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Riešené problémy v jednotlivých triedach:

 

               Výchovný poradca riešil tieto problémy:

I.B - fajčenie

I.C - nedisciplinovanosť, neprospech, záškoláctvo, fajčenie, náznak šikanovania

II.A  - vulgárne vyjadrenie sa na adresu vyučujúcej                                                                                                                

II.B  - záškoláctvo, nezáujem o školu

II.C  - náznaky šikanovania

II.D  - dochádzka                                                                                                   

III.A - zlá dochádzka a prospech takmer polovice triedy

III.B - úniky zo školy

III.C - konflikt žiak-žiak ,nezáujem o štúdium ,poškodenie majetku školy

IV.A -  dochádzka ,úniky z vyučovania ,neučenie sa

IV.B - použitie alkoholu

 

                V školskom roku 2015/2016 sme neriešili nedodržiavanie  povinnej 10-ročnej dochádzky.

                 Výchovný poradca sa podieľal na organizovaní stretnutí zástupcov VŠ s našimi žiakmi.

                 V III.C  triede boli podané informácie o možnosti nadstavbového štúdia a vydaných približne 20 prihlášok.        

                  Informovanie žiakov sa dialo cez nástenku alebo osobne výchovným poradcom.

                  Počet pohovorov so žiakmi 25 bez zápisu a 15 so zápisom.

                  Výchovný poradca  spolupracoval s vedením školy pri riešení výchovných problémov, s konkrétnymi vyučujúcimi pri ich problémoch so žiakmi, s protidrogovou koordinátorkou a s triednymi učiteľmi. Časté boli stretnutia s rodičmi, najmä problémových žiakov.

 

 

Žiacka  rada:

    

            Na našej škole pôsobí  žiacka rada, ktorej členmi sú spravidla predsedovia jednotlivých tried, alebo zástupcovia zvolení triednym výborom.

 

Koordinátor žiackej  rady:                 RNDr. Dušan Majirský , e-mail : majirsky@post.sk

Predseda žiackej rady:                        Hnat Samuel               ( žiak IV. roč. )

Podpredseda žiackej rady:                              Valigurský Vladimír               ( žiak IV. roč. )

Kultúrny referent :                              Sopko Šimon              ( žiak IV. roč. )

Športový referent :                             Rindoš Patrik              ( žiak IV. roč. )

 

Činnosť žiackej rady:

Žiacka rada organizovala kultúrne podujatia pre žiakov školy -  Deň otvorených dverí, Deň študentstva – Imatrikulácia, Športový deň. ŽR spolupracovala s vedením školy aj v oblasti výchovno-vzdelávacích výsledkov svojich spolužiakov. Svoju činnosť koordinovala aj s Mestským študentským parlamentom v Starej Ľubovni. 

 

 

 

 

Pedagogická rada:

Zloženie pedagogickej rady:

Mgr.  Balintová Bibiána  – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia občianska náuka, dejepis

Mgr.  Barlíková Veronika, rodená Rejdová – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia anglický jazyk a literatúra

Ing. Bittnerová Jolana – učiteľka odborných predmetov drevárskych          

Mgr. Budzáková Zuzana – učiteľka odborných predmetov ekonomických (kratší pracovný úväzok) 

Mgr. Liščinská, rodená Hanečáková Lívia  – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia anglický jazyk, filozofia (v tomto školskom roku na materskej dovolenke)

Mgr. Britaňák Štefan – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov aprobácia branná a telesná výchova

Ing. Gladiš Vladimír – učiteľ odborných predmetov elektrotechnických

Ing. Hudák  Ján – učiteľ odborných predmetov strojárskych

Ing. Kaslová Mária –  zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie, štatutárny zástupkyňa a učiteľka odborných  predmetov

Mgr. Kuzár Jozef – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika, chémia

Mgr. Lichvár Matúš – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia anglický jazyk, geografia

RNDr. Majirský Dušan – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika, biológia

Mgr. Malastová Alica – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia slovenský jazyk, ruský jazyk

Ing. Poliščák Marián– učiteľ odborných predmetov elektrotechnických

Ing. Rúra Peter– učiteľ odborných predmetov elektrotechnických a informatiky

Ing. Sekelský Miroslav – učiteľ odborných predmetov informatiky

Mgr. Šidlovská Daniela – riaditeľka školy a učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia fyzika, chémia, etická výchova

Ing. Tulková Jarmila – učiteľka odborných  predmetov elektrotechnických

p. Tyrpák Bohuslav – učiteľ odborných predmetov hasičskej techniky  (kratší pracovný úväzok)

Mgr. Vojtek Klaudia – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia nemecký jazyk

Mgr. Paraska Jozef – externý zamestnanec pre vyučovanie náboženstva

Mgr. Sýkora Ľudovít – externý zamestnanec pre vyučovanie náboženstva

Barlík Peter – majster odbornej výchovy  pre strojárske odbory, zváračský inštruktor

Mgr. Barlíková Mária – majsterka odbornej výchovy  pre elektro odbory

Bc. Borbély Jozef - majster odbornej výchovy  pre stolárov

Bc.Kollár Miroslav – majster odbornej výchovy  pre strojárske

Kubis Pavol – majster odbornej výchovy  pre elektro odbory

Bc. Motýľ Ľubomír, majster odbornej výchovy pre elektro odbory

p. Prokipčák Radovan, majster odbornej výchovy pre strojárske odbory

Ing. Rúrová Denisa  - majsterka odbornej výchovy  pre elektro odbory

Bc. Sivuľka Juraj – majster odbornej výchovy  pre elektro odbory

Bc. Stesňák Stanislav – majster odbornej výchovy  pre strojárske odbory

Mgr.Štupák Ctibor – zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie

p. Tholt Peter – majster odbornej výchovy  pre strojárske odbory

 

Činnosť Pedagogickej rady:

 

Pedagogická rada školy zasadala v školskom roku 2015/2016 deväťkrát podľa vopred pripraveného časového harmonogramu.

Na svojich zasadnutiach  prerokovala:

 • pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2015/2016,
 • výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za jednotlivé klasifikačné obdobia školského roka,
 • školské vzdelávacie programy,
 • školský, pracovný, rokovací poriadok,
 • kolektívnu zmluvu,
 • plán práce školy,
 • plán výkonov na školský rok 2016/2017, 2017/2018,
 • dodatky  ŠVP - Strojárstvo, Elektrotechnika, Stavebníctvo,
 • kritériá na prijímacie pohovory,
 • školskú integráciu žiakov,
 • organizáciu školského roka,
 • materiálno-technické vybavenie  učební a dielní,
 • zapojenie sa do Stredoškolskej odbornej činnosti,
 • témy na PČOZ MS, ÚFIČMS a na záverečné skúšky.

Zobrala na vedomie:

 • vymenovanie kariérového poradcu, ktorý sa bude zaoberať uplatnením absolventov,
 • harmonogram maturitných a záverečných skúšok v riadnom a mimoriadnom skúšobnom termíne,
 • využitie vzdelávacích poukazov žiakov na záujmovu –krúžkovú činnosť,
 • kultúrne poukazy,
 • organizáciu účelových  cvičení, kurz na ochranu života a zdravia, lyžiarský kurz,
 • počty žiakov na škole a v triede, na dielňach v jednotlivých študijných a učebných odboroch,
 • prejednanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok,
 • hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 • plenárne zasadnutie Rady rodičov a zasadnutia Rady rodičov,
 • výsledky rokovania Rady školy,
 • imatrikuláciu žiakov,
 • naplnenosť škôl v rámci okresu SĽ,
 • plnenie a čerpanie rozpočtu školy,
 • zvyšovanie tarifných platov,
 • komisionálne skúšky,
 • opatrenia vo výchove,
 • plán dovoleniek,
 • plán výkonov na školský rok , 2016/2017 v zmysle platného VZN,
 • plán kontinuálneho vzdelávania,
 • návrh na odmeny pre žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky                 a reprezentáciu školy,
 • skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • 16- hodinový kurz prvej pomoci pre žiakov III. ročníka študijného odboru mechanik hasičskej techniky,
 • menovanie predsedov predmetových maturitných komisií a predsedu školskej maturitnej komisie Okresným úradom, Odborom školstva, v Prešove,
 • menovanie školského koordinátora maturitnej skúšky,
 • menovanie skúšobných komisií na teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky z elektrotechniky a ekonomiky,
 • menovanie skúšobných komisií na slovenský jazyk a literatúru, na anglický jazyk,  na nemecký jazyk,
 • menovanie predsedu a členov skúšobnej komisie pre záverečné skúšky,
 • počet žiakov v prijímacom konaní, stav zapísaných žiakov deviatych ročníkov na štúdium na SOŠT, Levočská 40 v Starej Ľubovni,
 • možnosť získať zváračský preukaz pre žiakov z odboru autoopravár – mechanik, inštalatér, mechanik hasičskej techniky v zváračskej škole SOŠT za zvýhodnených podmienok počas odborného výcviku,
 • uskutočniť plavecký výcvik pre žiakov III. ročníkov odboru mechanik hasičskej techniky.

Zaoberala sa:

 • externou aj individuálnou formou štúdia,
 • činnosťou záujmových krúžkov a exkurzií v jednotlivých študijných aj učebných odboroch,
 • propagáciou školy,
 • súťažami zručnosti v jednotlivých odboroch a SOČ,
 • e-testovaním žiakov,
 • výsledkami hodnotenia a správania sa žiakov,
 • bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
 • športovými aktivitami žiakov v rámci školy, okresu, kraja,
 • štátnymi vzdelávacími programami,
 • školskými vzdelávacími programami,
 • Dňom študentstva,
 • imatrikuláciou žiakov 1. ročníkov,
 • vydávaním školského časopisu ZÁBLESK,
 • činnosťou žiackej školskej rady,
 • náborom žiakov IX. ročníkov ZŠ,
 • burzou informácií pre základné školy, ktoré organizoval ÚPSVaR v Starej Ľubovni,
 • elektronickou žiackou knižkou, využitím Wifi, internetu pre žiakov aj v odborných učebniach,
 • inventarizáciou majetku školy,
 • prípravou duálného vzdelávania žiakov
 • aktivitami s protidrogovou tematikou, enviromentálnou výchou, finančnou gramotnosťou, rasizmom a extremizmom.

Ukladá:

 • dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie vnútorného školského poriadku, hlavne upozorniť žiakov  na dochádzku, správanie, zákaz fajčenia v areáli školy, používanie mobilov počas vyučovania a ich pracovnú disciplínu,
 • pravidelne zasadať jednotlivým PK k školským vzdelávacím programom a ukončeniu štúdia v zmysle platnej legislatívy- upozorniť na maturitné skúšky po novom zo SJL   a cudzích jazykov,
 • spolupracovať s úradom práce pri umiestňovaní žiakov,
 • vykonať voľbu zástupcov do Rady školy za rodičov,
 • zúčastniť sa divadelného predstavenia,
 • prijať opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v spolupráci               s výchovným poradcom a kariérovým poradcom,
 • sprísniť dozory v triedach, dielňach,  na chodbe, aj v areáli školy,
 • zvýšiť kontrolnú činnosť – dochádzky žiakov a pedagogickej dokumentácie,
 • PK robiť otvorené hodiny, vzájomné hospitácie učiteľov aj majstrov OV, zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu znižovaním počtov vyučovacích hodín odučených klasickou formou,
 • triednym učiteľom väčšiu spoluprácu s rodičmi žiakov, ktorým bolo udelené výchovné opatrenie (pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľky školy),
 • zvýšiť spoluprácu s organizáciami v rámci okresu Stará Ľubovňa – potenciálny zamestnávatelia našich žiakov,  prizývať ich na záverečné a maturitné skúšky.

Schválila:

 • kritériá na prijímacie pohovory,
 • školské vzdelávacie programy,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok,
 • plán práce školy,
 • počet tried pre školský rok  2016/2017, 2017/2018,
 • komisionálne preskúšanie žiakov,
 • výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,
 • jednotlivé výchovné opatrenia žiakom,
 • témy na záverečné a maturitné skúšky.

Doporučila:

 • zintenzívniť spoluprácu triedneho učiteľa a výchovného poradcu s rodičmi alebo zákonnými zástupcami slabo prospievajúcich žiakov a žiakov, ktorí majú neospravedlnené hodiny,
 • zvýšiť individuálny prístup pedagogických pracovníkov k jednotlivým žiakom,
 • využívať pri vyučovaní modernú didaktickú techniku,
 • zvýšiť spoluprácu s výchovnými poradcami základných škôl,
 • konzultačné hodiny všetkých  pedagogických pracovníkov sú každú stredu od 14,00 hod.  do 15,00 hod. a zverejniť to  na web-stránku školy,
 • na web-stránke školy bližšie informovať o jednotlivých aktivitách školy.

Predmetové komisie:

 

     Komisia strojárskych, drevárskych predmetov – Ing. Sekelský Miroslav, predseda

     Komisia elektrotechnických predmetov – Ing. Gladiš Vladimír, predseda

     Komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – Mgr. Britaňak Štefan, predseda

     Komisia jazykovedných predmetov – Mgr. Malastová Alica, predsedníčka

     Komisia prírodovedných predmetov – Mgr. Kuzár Jozef, predseda

 

Rada rodičov:

 

            Radu rodičov tvorili zástupcovia rodičov jednotlivých tried a to nasledovne:

I.A – p. Barlíková - Kmečová; I.B – p. Štelmachová; I.C – p. Mačugová;

II.A – p. Kozubová; II.B – p. Salamonová; II.C – p. Bajzecerová;  II.D – p. Chlebáková;   III.A – p. Pelikánová; III.B – p. Olšavský; III.C – p. Krafčíková; IV.A – p. Mézeš;

IV.B – Ing. Hnatová 

 

Výbor Rady rodičov pracuje v zložení:

predseda –    Ing. Blažena Kormaníková

tajomník –    p. Katarína Mačugová

hospodár –    p. František Jendrichovský

           

 

 1. Počet žiakov na začiatku školského roka 2015/2016 v  SOŠT bol 296, z toho v študijných odboroch 208 žiakov, t. j.  70,3 %,

      v učebných odboroch     88 žiakov, t. j.  29,7 %.

 

 

číslo odboru

n  á  z  o  v     o  d  b  o  r  u

                  r   o   č   n   í   k

spolu

 

študijné  odbory:

      1.

       2.

      3.

       4.

 

2697 K

mechanik elektrotechnik

27

41

36

37

141

2447 K

mechanik hasičskej techniky

8

6

7

15

36

2426 K

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

0

0

5

0

5

 

s  p  o  l  u:

35

47

48

52

182

 

 

 

 

 

 

 

 

učebné  odbory:

 

 

 

 

 

2487 H 01

autoopravár - mechanik

12

13

6

 

31

3678 H

inštalatér

7

12

10

 

29

3355 H

stolár

0

6

0

 

6

2683 H 11

elektromechanik - siln. technika

8

7

0

 

15

 

Spolu denné štúdium:

27

38

16

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

externé  štúdium:

 

 

 

 

 

2683 H 11

elektromechanik - siln. tech.

3

3

 

 

6

3678 H

inštalatér

1

 

 

 

1

 

s p o l u:

31

41

16

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

nadstavbové štúdium - externé:

 

 

 

 

 

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

18

8

 

 

26

 

spolu nadstavbové štúdium:

18

8

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

s  p  o  l  u:

84

96

64

52

296

 

 1. Údaje sa týkajú základnej školy.

 

 1. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy za školský rok 2015/2016

 

Prešovským samosprávnym krajom, Odborom školstva v Prešove bol navrhnutý a schválený  nasledovný  počet tried a žiakov:

1. ročník denného štúdia  3 triedy -  92 žiakov

do 4-ročného študijného odboru

2697 K      mechanik elektrotechnik                                                       23

(zameranie: informačné technológie; silnoprúdová technika; spotrebná technika)

2426 K      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení         8

 

do 3-ročného učebného odboru

2487 H 01 autoopravár – mechanik                                                       10

3678 H      inštalatér                                                                               20

2433 H      obrábač kovov                                                                        8

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika                            23

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa, v súlade        s § 65  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určila Kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium pre školský rok 2016/2017. 

 

Prijímacie skúšky v 1. kole mali 2 termíny – 09.05.2016 a 12.05.2016.

 

Do učebných odborov boli žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky.

V učebných odboroch bolo po 1. kole prijatých bez prijímacej skúšky 61 žiakov a zapísalo sa 42 žiakov:

2487 H 01 autoopravár – mechanik                                                         7

3678 H      inštalatér                                                                               17

2433 H      obrábač kovov                                                                        0

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika                            18

 

Žiaci, ktorí sa prihlásili do študijných odborov konali prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v dvoch termínoch 09.05.2016 a 12.05.2016. Skúšok sa zúčastnilo 48 žiakov a  14 žiakov sa prijímacích skúšok nezúčastnilo. Všetci žiaci boli na prijímacích skúškach úspešní.

     

            Do 2. kola, ktoré sa konalo 21.06.2016, sa prihlásili štyria žiaci pre študijný odbor mechanik elektrotechnik. Jeden žiak sa prijímacích skúšok nezúčastnil a 3 žiaci boli úspešní na skúške, boli prijatí a zapísaní.

 

Po prijímacích skúškach a zápise žiakov boli počty žiakov v študijných odboroch  nasledovné:

2697 K      mechanik elektrotechnik                                                       23

2426 K      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení         8

 

 

Celkový počet prijatých a  zapísaných žiakov, po 1. a 2. kole prijímacieho konania, v študijných aj učebných odboroch  je  71 žiakov.

 

Nenaplnený odbor:

2433 H      obrábač kovov

 

Nadstavbové štúdium

 

            Plán prijatia v nadstavbovom štúdiu pre školský rok 2016/2017 bol stanovený na          jednu triedu kombinovaného nadstavbového štúdia (denné a externé) v počte 30 žiakov v študijnom odbore 6403 L  podnikanie v remeslách a službách.

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov o nadstavbové štúdium (iba piati žiaci) sa v školskom roku 2016/2017 nadstavbové štúdium neotvorilo.  

 

 

 1. Klasifikácia a hodnotenie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

 

 

V školskom roku 2015/2016 bolo k 15.09.2015 na škole 296 žiakov. Žiaci boli hodnotení  nasledovne:

 

Študijné odbory:

 

úplné stredné 4-ročné s maturitou:      celkový počet  183 žiakov

 prospeli spolu:                                                              178 žiakov  -  97,30  %

z toho prospeli s vyznamenaním                                     13 žiakov  -    7,10  %

           prospeli veľmi dobre                                            20 žiakov  -  10,90  %

           prospeli                                                               145 žiakov  -  79,30  %

                   neprospeli                                                                         5 žiaci     -    2,70  %

 

 

      nadstavbové 2-ročné štúdium s maturitou:   celkový počet  16 žiakov

prospeli spolu:                                                             14 žiakov    -    87,50  %

                 z toho prospeli s vyznamenaním                                    1 žiak        -      6,25  %

                            prospeli veľmi dobre                                           1 žiak        -      6,25  %

                            prospeli                                                             12 žiakov     -    75,10  %

                  neprospeli                                                                      2 žiaci       -    12,50  % 

           

Učebné odbory: 

 

            3-ročné:                                                            celkový počet  85 žiakov

                  prospeli spolu:                                                              82 žiakov    -   96,50  %

                z toho prospeli s vyznamenaním                                      1 žiak        -     1,20  %

                          prospeli veľmi dobre                                              6 žiakov    -     7,10  %

                          prospeli                                                                75 žiakov     -   88,20  %    

                 neprospeli                                                                       3  žiaci       -     3,50  %

 

 

            Na konci školského roka 2015/2016  bolo hodnotených     284  žiakov:

                z toho prospelo                                                                 274 žiakov - 96,48   %

                           neprospelo                                                               10 žiakov -   3,52   %

           

            V školskom roku 2015/2016 zanechalo štúdium 12 žiakov (cca 4 %).

           

            Prospechový priemer za školu bol 2,77.

 

 

Na MS sa prihlásilo 60 žiakov, traja žiaci neukončili posledný ročník štúdia pre neprospech. Jeden žiak bol na maturitnej skúške neúspešní a požiadali ŠMK o opravnú skúšku v mimoriadnom termíne. MS v riadnom termíne úspešne absolvovalo 56 žiakov.

 

 

 

Prehľad klasifikácií maturitnej skúšky:

 

Ústna  forma internej časti  maturitnej skúšky

 

Predmet

Počet žiakov

Priemerná známka

Slovenský jazyk

56

2,28

Nemecký jazyk, úroveň B1

11

2,63

Anglický jazyk, úroveň B1

45

2,83

TČOZ – mechanik elektrotechnik

36

2,81

TČOZ – podnikanie v remeslách a službách

5

2,40

TČOZ – mechanik hasičskej techniky

15

2,60

 

 

         Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky    

 

Predmet

Počet žiakov

Priemerná známka

Mechanik elektrotechnik

36

2,51

Podnikanie v remeslách            a službách

5

2,00

Mechanik hasičskej techniky

15

2,13

 

 

 

Záverečná skúška v školskom roku 2015/2016:

 

 

Záverečnú skúšku v riadnom termíne vykonalo 15 žiakov, z toho:

prospelo s vyznamenaním                    1  žiak           (6,7 %),

prospelo veľmi dobre                           3  žiaci          (20,0 %),

prospelo                                             11  žiakov       (73,3 %). 

 

 

 

Záverečnú skúšku v  školskom  roku 2015/2016  vykonalo v učebnom odbore:

- inštalatér                                               9 žiakov

- autoopravár – mechanik                      6 žiakov

                 

 

              

 1. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, zoznam     

            uplatňovaných učebných plánov

 

 

Číslo a názov odboru

Názov ŠVP

Názov ŠkVP

Platnosť ŠkVP

2697 K mechanik elektrotechnik              

26

Elektrotechnika

Elektrotechnika

1.9.2013

začínajúc 1. roč.

3355 H stolár

33

Spracúvanie dreva a hudobných nástrojov

Drevárstvo

1.9.2013

začínajúc 1. roč.

3678 H inštalatér

36

Stavebníctvo, geodézia

a kartografia

Stavebníctvo

1.9.2013

začínajúc 1. roč.

2487 H 01 autoopravár – mechanik

24

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Strojárstvo

1.9.2013

začínajúc 1. roč.

2447 K mechanik hasičskej techniky

24

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Hasičská technika

1.9.2013

začínajúc 1. roč.

2426 K  programátor obrábacích          a zváracích strojov a zariadení

24

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Programovanie obrábacích strojov

1.9.2013

začínajúc 1. roč.

6403 L podnikanie v remeslách        

a službách

64

Ekonomika, organizácia, obchod a služby

Podnikanie v remeslách             

a službách

1.9.2013

začínajúc 1. roč.

 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Úsek vedenia školy: riaditeľka školy, zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie (štatutárny zástupca), zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, vedúca technicko-hospodárskeho úseku. Všetci majú splnený kvalifikačný predpoklad.

 

Úsek teoretického vyučovania – 17 učiteľov + 1 učiteľka bola na materskej dovolenke, jeden učiteľ nespĺňal všetky kvalifikačné predpoklady (nemal doplnkové pedagogické vzdelanie).  Dvaja externí učitelia náboženskej výchovy. Dvaja učitelia odborných predmetov (odborné predmety pre študijný odbor mechanik hasičskej techniky a ekonomické predmety) boli na kratší pracovný úväzok.

 

Úsek praktického vyučovania – 11 majstrov odbornej výchovy. Jeden majster nespĺňa kvalifikačné predpoklady.

 

Hospodársko-technický úsek – 8 zamestnancov na plný úväzok. Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

   Pedagogickí pracovníci školy absolvovali:

 1. Aktualizačné vzdelávanie (RP MPC Prešov) – Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka (Mgr. Lichvár),
 2. Aktualizačné vzdelávanie (RP MPC Prešov) – Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka (Mgr. Lichvár),
 3. Aktualizačné vzdelávanie RP MPC Prešov) – Systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách (Ing. Kaslová, Mgr. Štupák),
 4. Špecializačné vzdelávanie pre kariérových poradcov  (RNDr. Majirský),
 5. Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov (Mgr. Budzáková, p. Prokipčák),
 6. Prvú atestáciu vykonali (Mgr. Malastová, Ing. Bittnerová, Mgr. Vojtek).

 

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

V rámci propagácie školy sme uskutočnili stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ        a pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni. Na Dní otvorených dverí sme sa pred žiakmi ZŠ, ich pedagógmi a rodičmi  prezentovali kultúrno – umeleckou úrovňou školy a výrobkami žiakov školy (vyrobené  počas odborného výcviku a krúžkovej činnosti). Naša škola sa prezentuje na súťaži zručnosti Mladý remeselník (stolár), Matematicky Klokan, iBobor, Castrol,  ZENIT v elektrotechnike a SOČ v informatike, v elektrotechnike, v záujmovej činnosti a strojárstve. Dobrovoľná hasičská jednotka vytvorená pri škole prezentovala študijný odbor mechanik hasičskej techniky na okresnej súťaži  Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, na celoslovenskej súťaži Tímový záchranár, v literárnej súťaži Ochrana pred požiarmi, kde v rámci Slovenskej republiky získali 1. a 2. miesto, spolupracovali s materskými školami v rámci prevencie pred požiarmi. Škola organizuje rôzne športové podujatia v rámci okresných, krajských kôl, do ktorých sa aktívne zapájajú pedagógovia a žiaci školy. V rámci zvyšovania odborného vzdelávania škola zorganizovala exkurzie pre pedagogických pracovníkov a žiakov z jednotlivých študijných a učebných odborov a to navštívením organizácií, podnikov, resp. výstav.  Z dôvodu lepšieho uplatnenia absolventov školy sme organizovali stretnutia študentov s niektorými vysokými školami, potencionálnymi zamestnávateľmi a úspešnými absolventmi našej školy. Žiaci školy pomáhali  pri zveľaďovaní  interiéru a exteriéru školy aj životného prostredia mesta Stará Ľubovňa a okolia Ľubovnianskeho hradu a Pienin.  Riaditeľka školy vyhlásila pri príležitosti Dňa študentstva súťaž o Putovný pohár riaditeľky školy v týchto športových disciplínach:  futbal, stolný tenis, silový trojboj, streľba zo vzduchovky. Žiaci zo študijných aj učebných odborov sa podieľali aj na zákazkovej činnosti školy pre verejnosť. Pre zvyšovanie kvalifikácií žiakov a ich ľahší vstup na trh práce škola organizovala zváračský kurz pre odbory autoopravár – mechanik, inštalatér, mechanik hasičskej techniky a jednotlivcov z odboru mechanik elektrotechnik. Pre odbor mechanik hasičskej techniky plavecký výcvik a kurz prvej pomoci, ktorú realizovali profesionáli z FALCK ACADEMY. Žiaci aj vybraní pedagogickí pracovníci sa zúčastnili posedenia s primátorom mestá Stará Ľubovňa. V spolupráci s ÚPSVaR sme sa zúčastnili na burze informácií o možnosti štúdia na našej škole pre všetky základné školy v meste Stará Ľubovňa.

 

 

 

 

Súťaže – školský rok 2015-2016       
                                                                           

 

Mesiac

Názov – obsah

Umiestnenie

Zodpovedný pedagogický  pracovník

 

08.10 2015

 

Cezpoľný beh – okresné kolo

družstvo na 1. mieste.

Kamil Havrila z II.B triedy 1. miesto, Marek Čupák  III. B  6. miesto a Dávid Kuzmiak 11. miesto

Mgr. Britaňak

 

 

 

15.10.2015

Cezpoľný beh – krajské kolo

družstvo na 8. mieste. Kamil Havrila z II.B triedy 16. miesto a Marek Čupák III.B  22. miesto

Mgr. Britaňak

 

09.11.2015

10.11.2015

www. IBOBOR .sk   internetová súťaž z informatiky

I.a II. ročník

III. a IV. ročník

Ing. Rúrová

 

05.11.2015

„Silná ruka stredoškoláka“

v športovej hale

Tyrpák Kevin, Čonka František, Miškovič, Vira Mário,

Hnat Daniel, Juhás Patrik,

Waclav Ondrej , Rusiňák  Ján
Schwartz  Martin,

Imrich  František 

Mgr. Britaňak

 

11.11.2015 –

12.11.2015

 

Súťaž zručnosti        „Mladý remeselník“                SOŠT – Prešov

Compeľ II.C 4.miesto

Hrebik  II.C 2. miesto

Bc. Borbely

Ing. Bittnerová

 

16.11.2015

Šanca pre pohyb Žiaci si mohli vybrať z piatich športových disciplín:

1 turistika,

2.stolný tenis,

3.silový trojboj,

4.streľba zo vzduchovky

5.futbal.

Futbal

1.miesto IV. ročník                                                                     2. miesto   II. ročník                                                                     3. miesto  III. ročník

streľba zo vzduchovky

1. miesto Salamon Milan II.B

2. miesto Knapik Viktor IV.B

3.miesto Kočiš František IV.B

stolný tenis

1. miesto Kundla Jozef  IV.B

2. miesto Vološin Jakub II.D

3. miesto Valigurský Vladimír IV.B silový trojboj

1.miesto Čonka František III.A

  2. miesto Dunka Vladimír II.D

3. miesto Vira Mário        III.C.

Hasičská štafeta:

1. miesto A team  II.B  (Borovský, Dvorščák, Salamon)

2. miesto B team  II.B  (Varhoľ, Rybovič, Firment)

3. miesto A team III.B  (Pavlovský, Nendza, Guľaš)

Mgr. Britaňak

Mgr. Kuzár

Bc. Motýľ,

Bc. Sivuľka

p. Barlik

RNDr. Majirský

 

 

01.11.2015 -21.11.2015

E – olympiáda

Súťažné družstvá z našej školy:

III.Bkohút  Dávid–Smrek Erik 49.miesto  III.A Gondek Adam –Pirhala Jan – Lainda Ľuboslav  63.miesto

III.A   Roba Slavomír – Kontra  Silvester   71. miesto

III.B   Olšavský  Rastislav– Kopčák Patrik   90. miesto

III.B Hudák  Jakub- Petija Marek 94.miesto      

III.A   Harčarik Adrián – Vančo  Miroslav       

107. miestoIV.B Hnat Samuel, Pištej Rastislav- Kormaník Matúš  IV.A                                          130. miesto

Ing. Gladiš

 

20.11.2015

Krajské kolo“Silná ruka stredoškolákov“ Poprad

 

Men‘s Juniors Right Hand 65 Kg 30 súťažiacich
17. Tyrpák Kevin

29. Čonka František

Men‘s Juniors Right Hand 70 Kg 26 súťažiacich
15. Miškovič

Men‘s Juniors Right Hand 80 Kg 45 súťažiacich
 7. Vira  Mário

 9. Hnat  Daniel

28. Juhás Patrik

29. Waclav Ondrej

Men‘s Juniors Right Hand 80+ Kg 36 súťažiacich
  4. Rusiňák Ján
11. Schwartz  Martin 

16. Imrich František 

Mgr. Britaňak

 

 

26.11.2015

FUTBAL – SŠ

Športová hala Stará Ľubovňa

III. miesto

Mgr. Britaňak

 

 

03.12.2015

Krajské kolo súťaže zručnosti elektrotechnikov ZENIT

Vasil LABOVSKÝ, IV.A

8. miesto

Bc. Motýľ

 

 

 

04.12.2015

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

 IV.B

Mgr. Vojtek

 

09.12.2015

Olympiáda v anglickom jazyku

IV. A, IV.B

Mgr. Lichvár

 

 

 

 

14.01.2016

Olympiáda v anglickom jazyku – oblastné kolo Bardejov

Ján Barlík IV.A

Mgr. Lichvár

 

28.01.2016

Castrol-súťaž automechanikov

oblastné kolo

Rusnaček III.C, Faber, Ščerbak

Ing. Hudák

 

11.02.2016

Stolný tenis – športová hala Stará Ľubovňa

3. miesto Havrila ,Bandy II.B, Gondek A. III.A,  Šľachtovský,I.A

Mgr. Britaňak

 

 

12.02.2016

Prehliadka ZUČ

IV.B, I.A, I.B, II.A

Ing. Bittnerová,

Ing. Poliščák

 

09. 03. 2016

Školské kolo SOČ

III.B,IV.A,IV.B

RNDr. Majirský

 

21.03.2016

Matematický klokan

I.A,I.B, I.C, II.A, II.B, III.A, IV.A, IV.B

RNDr. Majirský

 

21.03.2016

Okresné kolo – florbal

ZŠ Komenského SL

I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, III.B, - 4. miesto

Mgr. Britaňak

 

 

22.03.2016

Okresné kolo – volejbal SOŠ Jarmočná SL

I.A, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, IV.A, - 4. miesto

Mgr. Britaňak

 

 

24.03.2016

Čitateľská súťaž  ATP Journal 1. kolo súťaže

Marek Štupák III.B

 Marián Rybovič III.A

p. Kubis

 

30.03.2016

Okresné kolo – basketbal SOŠ Jarmočná SL

I.A,  I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, IV.A, - 3. miesto

Mgr. Britaňak

 

 

 

 

06.04.2016

Matematická súťaž Pangea

I.A, I.B, II.A, II.B, III.A,III.B, IV.A, IV.B

RNDr. Majirský

 

08.04.2016

Krajské kolo SOČ

Spojená škola Sabinov

Haničák D. IV.B, Podolský D. IV.B,          Fedor D. IV.B, Perháč M., III.B, Kandráč V. III.B, Labovský V. IV.A, Hnat S., IV.B, Pištej R.

RNDr. Majirský p. Kubis              Ing. Rúrová           Bc. Motýľ            p.Prokipčák

 

12.-13.04.2016

Kurz prvej pomoci

III.B – MHT

p. Hudák

 

12.04.2016

Tímový záchranár–FBI ŽU Žilina

Pastirčák S., IV.B, Rusiňák J. IV.B, Pavlovský Ján III.B,Štelmach K. I.B,Guľaš R. III.B, Valigurský V. IV.B,Tešla P., Haničák D. IV.B

p.Prokipčák

 

06.05.2016

Protipovodňové cvičenie

III. B - MHT

Ing. Tyrpák

 

25.04.2016

Futbalový turnaj žiakov SŠ Stará Ľubovňa

I.C, II.A,II.B,II.D,III.A,III.B, IV.A, IV.B

2. miesto

Mgr. Britaňak

 

 

jún 2016

Literárna súťaž ochrana pred požiarmi očami deti za šk.rok 2015-2016 – celoslovenská súťaž

Štelmach K. I.B – 1. miesto

Kandrač V. III.B – 2. miesto

Ing. Rúrová                      p.Prokipčák

 

26.06.2016

Okresné kolo súťaže dobrovoľných hasičov v Haligovciach na

Klimko A. II. D

Pavlovský J. III.B

Nendza J III.B

Kandrač V. III.B

Ing. Tyrpák.     p. Prokipčák

 

 

Exkurzie, prednášky, besedy -  školský rok 2015/2016

 

Dátum

Názov - obsah

Účastníci

Lektor, zodpovedný pedagogický pracovník

09.09.2015

1. účelové cvičenie

I.A, I.B, I.C

Mgr. Britaňak

Ing. Poliščák

Mgr. Bálintová

16.-18.09.2015

Kurz ochrany života a zdravia – Tatranská Lomnica

III.A, III.B, III.C

Mgr. Britaňak

Mgr. Štupák

Bc. Motýľ

21.09.2015

Návšteva Starožitníctva - nábytok

II.C - stolár

Ing. Bittnerová

24.09.2015

 Návšteva jazykovej školy TARGET v rámci Európskeho dňa jazykov

IV.B

Mgr. Vojtek

 

29.09.2015

Exkurzia ALD MOBIL

II.D - autoopravár

p. Barlík

30.09.2015

Exkurzia v knižnici – prihlásenie + online systém

I.B

Ing. Rúrová

p. Prokipčák

01.10.2015

LET ART – 13 KOMNATA

Multimed. protidrogový program

celá škola

Mgr. Bálintová

07.10.2015

Exkurzia v knižnici – prihlásenie + online systém

I.C

p. Prokipčák

Bc. Kollár

12.10.2015

Exkurzia v knižnici – prihlásenie + online systém

I.A

Mgr. Štupák

Bc. Borbély

Mgr. Barlíková

09.10.2015

Exkurzia – AUTOSALÓN v Nitre

I.C, II.D, III.C

Ing. Hudák

13.10.2015

Historická exkurzia - Dukla

II.A, II.B

Mgr. Bálintová

14.10.2015

Exkurzia  ELOSYS v Trenčíne

III.A, III.B, IV.A

Ing. Gladiš

Ing. Poliščák

Bc. Motýľ

20.10.2015

Deň jazykov

I.A, I.B

Ing. Bittnerová

Mgr. Barlíková

Mgr. Lichvár

28.10.2015

2. účelové cvičenie

II.A, II.B, II.C, II.D

Mgr. Britaňák

Bc. Stesňák

p. Tholt

06.11.2015

Študentská kvapka krvi

III.B, IV.A

Mgr. Lichvár

12.11.2015

Exkurzia FVT Prešov

Exkurzia do záchrannej brigády a hasičského záchranného zboru v Prešove,

Exkurzia obchod – FLORIÁN –predaj a servis výstroje a výzbroje pre has. a záchran. jednotky

IV.A

I.B, II.B, III.B, IV.B

MHT

Ing. Rúrová

P.Prokipčák

Bc. Sivuľka

16.11.2015

Prednáška  STOP FAJČENIU

celá škola

Mgr. Bálintová

RÚVZ

19.11.2015

Raňajky s primátorom mesta Stará Ľubovňa

IV.A – Labovský

IV.B - Hnat

Mgr. Bálintová

 

23.11.2015

Anglické divadlo –

„American Dream“

celá škola

Mgr. Lichvár

25.11.2015

Prednáška s psychológom „ŠIKANOVANIE“

I.C

Mgr. Bálintová

 

27.11.2015

STUŽKOVÁ IV.B

IV.B

Mgr. Malastová

23.11.2015

Exkurzia  RTVS Košice

II.A, II.B

Bc. Motýľ

26.11.2015

Burza práce  ÚPSVR  Stará Ľubovňa

Šulian IV.A

Živčák IV.A

Ing. Poliščák,

Mgr. Šidlovská

03.12.2015

Beseda AIDS

II.C

Mgr. Bálintová

RÚVZ

04.12.2015

STUŽKOVÁ IV.A

IV.A

Ing. Gladiš

09.12.2015

Vianočná výstava - knižnica

I.A

Mgr. Bálintová

09.12.2015

Nábor FVT  TUKE

IV. A, IV.B

Mgr. Kuzár

02.12.2015

Vianočná výzdoba školy

celá škola

Mgr. Bálintová

03.12.2015

Deň otvorených dverí na škole

celá škola

učitelia , majstri

15.12.2015

Úsmev ako dar

II.A, II.B, III.A, III.B

Mgr. Bálintová

21.12.2015

Exkurzia DHJ Nová Ľubovňa

II. B MHT

p. Prokipčák

22.12.2015

Imatrikulácia – Vianočný program

III.A, III.B, III.C

IV.A, IV,B

RNDr. Majirský

24.12.2015

Vianočná koleda v klube seniorov v Starej Ľubovni

SOŠ BAND

Ing. Poliščák

18.1.2016 – 22.1.2016

Lyžiarsky kurz – Tatranská Lomnica

I.A, I.B, I.C

Mgr. Britaňak

Mgr. Vojtek

Mgr. Bálintová

Bc. Motýľ

05.02.2016

Darovanie krvi

Pastyrčák IV.B

Fiľko IV.B,

Mgr. Lichvár

10.02.2016

Exkurzia AQATERM  Nitra

I.C, II.C, III.C - inštalatér

Ing. Sekelský

Bc. Borbelly

Bc. Stesňák

02.03.2016

Prednáška -Partnerské vzťahy

III. ročník

p. Petríková-ÚVZ

Mgr. Bálintová

26.02.2016

Nábor TUKE – FEI- katedra mechatroniky

IV.A, IV.B

RNDr. Majirský

03.03.2016

Exkurzia firma SOFER s.r.o. Stará Ľubovňa

III.A, III.B

Mgr. Šidlovská

Ing. Sekelský

Bc.Sivuľka

23.03.2016

Exkurzia  SŠ PO MVSR v Žiline a hasičské múzeum Martin-Priekopa

 

I.B, II.B, III.B- MHT

p. Prokipčá

04.04.2016

Prednáška SOFER s.r.o.

II.A, II.B,

Ing. Turlík

 

28.04.2016

Exkurzia na SOŠ Poprad-Matejovce

 

žiaci III. ročníka odboru mechanik-elektrotechnik

Bc. Motýľ

Bc. Sivuľka

p. Kubis

31.05.2016

Exkurzia  elektráreň Čierny Váh 

III.A, III.B, II.D

Ing. Poliščák

p. Kubis

Bc.Motýľ

07.06.2016

Exkurzia čistička odpadových vôd  - Veolia v Starej Ľubovni na rieke Poprad.

I.C a III. C trieda odbor inštalatér

Barlík-majster

Bc. Stesňák

Bc. Borbély

07.06.2016

Exkurzia - IBV v Novej Ľubovni 

 

III.A,  III.B – zameranie na silnoprúdovú techniku

Bc. Sivuľka 

 p. Kubis 

21.6.2016

Exkurzia na ÚPSVaR v Starej Ľubovni

III.A,  III.B – mechanik elektrotechnik

Ing. Rúrova

22.6.2016

Exkurzia malej vodnej elektrárne na Sulíne.

III.A,  III.B – mechanik elektrotechnik

Bc. Sivuľka

 p. Kubis

 Ing. Rúrová

 

 

 

 

 

 

 

Informácie v tlači

 

Ľubovnianske noviny:

 • Deň otvorených dverí –  december 2015

   -     vyhodnotenie súťaže zručnosti – stolár, SOČ, Castrol

   -     raňajky s primátorom mestá so zástupcami žiakov školy a pedagogickými pracovníkmi

   -     informácie o maturitných a záverečných skúškach

 • informácie o možnosti štúdia na škole
 • úprava okolia Ľubovnianskeho hradu a Pienin
 • vyhodnotenie súťaže dobrovoľnej hasičskej jednotky
 • ponuka zákazkovej činnosti na škole
 • ponuka rekvalifikácie – zváračský kurz (Z-M1; Z-E1; Z-G1)

 

Časopis Požiarnik

 • vyhodnotenie súťaže Ochrana pred požiarmi očami detí

 

Popradsko – Kežmarsko – Ľubovniansko:

 • informácie o možnosti štúdia v dennej aj externej forme – nadstavbového a skráteného štúdia
 • ponuka zákazkovej činnosti

 

Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. (Ľubovnianska televízia):

 • Deň otvorených dverí
 • informácia o možnosti štúdia na škole
 • vyhodnotenie najúspešnejších žiakov a pedagógov
 • 1. miesto v záujmovej umeleckej činnosti žiakov školy v rámci okresu Stará Ľubovňa

 

Škola:

 1. vydáva každý mesiac vlastný časopis ZÁBLESK,
 2. vypracovala brožúrku informácií o možnostiach štúdia a iných aktivitách na škole,
 3. pripravila propagačný materiál,
 4. priebežne aktualizovala web-stránku školy.

 

 

j) Údaje o projektoch, v ktorých bola škola zapojená

 

       V školskom roku 2014/2015 bola naša škola zapojená do týchto projektov:

 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety,
 • Rozvoj stredného odborného vzdelávania,
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,
 • Elektronické testovanie žiakov.

 

      V spolupráci s ÚPSVaR v Starej Ľubovni sme zapojení do projektu „Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce“.

 

      Okrem toho sa škola zapája do projektov, pri ktorých získava modernú didaktickú techniku a školenie pedagogických zamestnancov.

 

 

 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

 

V školskom roku 2015/2016 sa na našej škole konala tematická inšpekcia so zameraním na finančnú gramotnosť žiakov končiacich ročníkov. V mesiaci december 2015 sa na škole uskutočnila kontrola plnenia BOZP, PO a Kolektívnej zmluvy.

 

 

l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

      Škola má na úseku teoretického vyučovania 10 klasických tried a 14 odborných učební  (učebňa merania,   4 učebne výpočtovej techniky, jazyková učebňa, odborná učebňa pre základy elektrotechniky,  odborná učebňa pre autoopravárov, inštalatérov a mechanikov hasičskej techniky, učebňa matematiky a fyziky, slovenského jazyka a literatúry, odbornú učebňu programátorov a jedna multimediálna učebňa).

Vlastní telocvičňu a posilňovňu, ktoré využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a mimoškolské aktivity pre žiakov a organizácie v rámci okresu a kraja. Na mimoškolské aktivity sa využíva aj zasadačka a  klubovňa SOŠT. 

Odborný výcvik má 13 dielní so 176 pracovnými miestami pre odbory elektrotechnické, inštalatérske, autoopravárenské, stolárske a má dve odborné učebne pre elektroniku a autoopravárenstvo. V priestoroch praktického vyučovania sa nachádza pracovisko zváračskej školy.

 

Podnikateľskú činnosť škola vykonáva na zváračskej škole, ročný objem výkonov bol vo výške 19 988,83 EUR a zisk k 31.12.2015 po zdanení bol vo výške 392,73 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na zlepšenie MTZ školy.

 

Na zlepšenie technických podmienok edukačného procesu žiakov bolo zakúpené nasledovné vybavenie:

 • nástenná mapa
 • závesná tabuľa (2 kusy) a tabuľa keramická (2 kusy)
 • vizualizér (3 kusy)
 • počítače  (20 kusov)
 • monitory (6 kusov)
 • vysielačky
 • zváračka
 • brúska (3 kusy)
 • pneumatiky
 • silomery (6 kusov)
 • merače, osciloskopy
 • DVD prehrávač
 • interaktívny projektor
 • jazykový výučbový program
 • tester na meranie PC káblov
 • slúchadlá (10 kusov)
 • sedacia súprava
 • komoda
 • montážny vozík
 • zverák (2 kusy

V celkovej hodnote:                                  25 010,27  €

            

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

 

1.  Finančné prostriedky  poukázané z PSK na žiakov v roku 2015 boli   706 038  EUR

 

     z toho:  - hlavná činnosť                                            695 819

                  - vzdelávacie poukazy                                      6 054

                  - maturitné skúšky                                            2 082

                  - odchodné, odstupné                                                  1 636

                  - jubilejné odmeny                                                   0

                  - kréditový príplatok                                            447 

 

 1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od    

rodičov                                                                                      0,-

 

 3.   Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v EUR

 

za 1 až 12/2015                                                                   6 054

        

Použitie finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy podľa financovaných aktivít v EUR

 

- mzdy                                                                                            898

- odvody                                                                                         313

- prevádzkovo – materiálne zabezpečenie krúžkov                4 843

spolu                                                                                            6 054

 

 

4. Škole neboli poukázané žiadne finančné prostriedky od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov.

 

 5.    Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov v EUR

 

- sociálne štipendiá za  1 - 12/2015                                             2 297,04

 

 

         Okrem finančných prostriedkov poukázaných z PSK Stredná odborná škola technická vytvorila aj vlastné finančné zdroje, ktoré dosiahla z tržieb z hlavnej činnosti vo výške         75 676  EUR, z toho:

 

- príjmy za výrobky a služby                                                          9 873

- príjmy z prenájmu                                                                     27 206

- za stravu žiakov a zamestnancov                                               29 987

- ostatné príjmy (dobropisy, úroky)                                               8 610

  Celkom                                                                                      75 676

 

 

 

 

 

 

 

 

n)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere na školský rok 2015/2016 a jeho

     plnenie

 

 

Cieľ

Vyhodnotenie

 

Revidovať školské vzdelávacie programy v zmysle platnej legislatívy – zmena ŠVP od 01.09.2013 (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk)

 

 • jednotlivé ŠkVP boli inovované

 

Spolupráca so zamestnávateľmi organizácií  v rámci   regiónu  pri vytváraní školských vzdelávacích programov, pri umiestňovaní žiakov na odborný výcvik a pri ukončovaní štúdia na maturitných a záverečných skúškach

 

 • viac ako 9 % žiakov 3. a  4. roč. vykonávalo    praktickú prípravu  v zmluvných organizáciách (Tamatex, Alica – elektro, MKEM, Sofer s. r. o., LIVONEC, Autoservisy v Starej Ľubovni a okolí)

 

 

V študijnom odbore mechanik hasičskej techniky zabezpečiť požiarnu techniku a vytvorenie hasičskej jednotky na škole

 

 • v rámci spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom v Starej a Novej Ľubovni a firmou PROMETEUS bola zabezpečená požiarna technika a vytvorená hasičská jednotka, ktorá sa prezentovala  na súťaži v rámci okresu Stará Ľubovňa a celého Slovenska

 

Uplatnenie absolventov v praxi

 

 

 • 20 % absolventov je evidovaných ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce, ostatní absolventi našli svoje uplatnenie (na VŠ je 20 % absolventov, v nadstavbovom štúdiu pokračujú 4 absolventi) a ostatní našli svoje uplatnenie na trhu práce
 • zvýšili sa percentá uplatnených absolventov na trhu práce
 • vytvorenie kariérového poradcu na škole

 

 

Spolupráca s  Úradom práce, sociálnych vecí a  rodiny v Starej Ľubovni                                                    

 • pri stretnutí s výchovnými poradcami ZŠ
 • rekvalifikácie  v profesii  zvárač 
 • zapojenie sa do medzinárodného projektu „Uplatňovanie absolventov na trhu práce“
 • cezhraničná spolupráca s PĽR
 • beseda „Kam po skončení školy“
 • poskytnutie informácií o voľných pracovných miestach v organizáciách so zameraním na naše študijné a učebné odbory

 

 

Zlepšiť spoluprácu  s VŠ

 • Deň otvorených dverí na Katedre  elektrotechniky a informatiky, TU Košice
 • Žilinská univerzita a Prešovská univerzita, Fakulta výrobných technológií Prešov                                                      

 

 

Lepšia informovanosť o štúdiu    

na  VŠ prostredníctvom kariérového poradcu školy

 • beseda so zástupcami Fakulty výrobných   technológii Prešov                                                         

 

 • prezentácia Katolíckej univerzity   v Ružomberku

 

 • beseda s absolventom našej školy, momentálne študujúcim na Leteckej fakulte v Košiciach
 • beseda s našim absolventom pôsobiacim ako pedagóg na Žilinskej univerzite

 

 • prezentácia Stavebnej fakulty Košice
 • beseda so zástupcami Technickej univerzity v Košiciach

 

 

Rozšíriť kvalifikáciu žiakov o zváračský preukaz z odboru autoopravár-mechanik, inštalatér a mechanik hasičskej techniky

 • 90 %  žiakov z odborov získalo zváračský preukaz      Z-M1 a  Z-G1

 

Rozšíriť kvalifikáciu žiakov z odboru mechanik hasičskej techniky získaním kurzu prvej pomoci a absolvovaním plaveckého výcviku

 • 100 % žiakov absolvovalo 16 hodinový kurz prvej pomoci a získalo  po ukončení kurzu osvedčenie
 • 90 % žiakov sa stalo plavcami

  

 

Zvýšiť počet žiakov                 

v študijných aj učebných odboroch     -  60 %  z celkového počtu žiakov                                                                          

 • naša škola naplnila plán troch tried pre školský rok 2016/2017 a do prvého ročníka nastúpilo 81 žiakov, z toho do študijných odborov 33 žiakov a do učebných odborov 48 žiakov
 • podarilo sa obnoviť štúdium v programátorovi, odbor veľmi požadovaný na trhu práce

 

 

Zmodernizovať a doplniť didaktickou technikou a pomôckami odborné učebne a dielne odborného výcviku

 • učebne a dielne boli dovybavené didaktickou technikou, pomôckami, náradím, nástrojmi ...
 • zriadenie novej jazykovej učebne – interaktívny dataprojektor, vizualizér, DVD prehrávač, programy pre začiatočníkov a mierne pokročilých z anglického jazyka, nemeckého jazyka a ruského jazyka

 

Oprava poškodeného únikového schodiska za pavilónom D odborného výcviku

 • úspešná realizácia opravy havarijného stavu schodiska sa uskutočnila z finančných prostriedkov PSK na to určených

 

Pokrytie jednotlivých pracovísk školy vysokorýchlostným internetom

 

 • do školy bol privedený optický kábel na zvýšenie rýchlosti internetu a bol rozvedený aj na sekciu odborného výcviku
 • bol zabezpečený aj wifi internet na chodbách školy s prístupom pre pedagógov a žiakov

 

Zabezpečiť nové šatníkové skrine do vestibulu školy

 

 • v školskom roku 2015/2016 boli zakúpené nové šatníkové skrine  

 

Zabezpečiť realizáciu elektronickej žiackej knižky

 

 • každý zákonný zástupca žiaka obdŕžal prístupové heslo na elektronickú žiacku knižku

 

Oprava zatekajúcich striech nad pavilónom „A“ a „B“ školy

 

 • uskutočnila sa celková rekonštrukcia striech nad pavilónom „A“ a „B“ pri vytvorení tzv. sedlovej strechy

Zvýšiť počet žiakov, ktorí budú realizovať praktické vyučovanie v organizáciách a firmách s podobným zameraním ako štúdium našich žiakov

 • praktické vyučovanie v príslušných firmách vykonávalo 26 žiakov (40 % končiacich žiakov)

Vytypovať organizácie, ktoré by v meste Stará Ľubovňa mohli realizovať duálne vzdelávanie 

 • firma Sofer s. r. o. prejavila záujem o duálne vzdelávanie žiakov z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Príprava tém a ich realizácia na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a záverečnej skúšky pomocou v spolupráci s firmami

 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky odboru mechanik hasičskej techniky sa realizovala v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom v Starej Ľubovni, s firmou PROMETEUS a dobrovoľnými hasičskými zbormi v Starej Ľubovni a Veľkom Lipníku

Vykonanie skúšok o elektro- technickej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009

Z. z.

 

 • úspešne absolvovalo 35 žiakov

 

 

 

Umožniť rekvalifikáciu dospelých v tzv. skrátenej forme štúdia v odboroch požadovaných na trhu práce

 • v školskom roku nastúpilo do odboru inštalatér a elektromechanik 5 žiakov

 

  

 

 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých  sú nedostatky  

    a návrhy na ich zlepšenie

 

             Dobré výsledky žiaci dosahujú v oblasti vzdelávania v odboroch stolár,  autoopravár-mechanik, inštalatér, mechanik hasičskej techniky, mechanik elektrotechnik, hlavne v súťaži zručností. V tomto školskom roku sme zaznamenali zvýšený záujem žiakov o štúdium na našej škole z dôvodu dobrého uplatnenia našich absolventov na trhu práce. Dôvodom môže byť získanie zváračského preukazu u žiakov v III. ročníku, ktorý im slúži aj ako ďalší výučný list, získanie kurzu prvej pomoci a osvedčenie elektrotechnickej spôsobilosti, vykonávanie praktického vyučovania v jednotlivých firmách.  

             Zaznamenali sme zvýšený dopyt na produktívne práce počas odborného výcviku, ktorým sa zlepšuje ekonomická situácia školy. Všetci pedagogickí pracovníci spĺňajú kvalifikačné požiadavky na výkon svojej profesie. Prílev nových pracovníkov je treba zabezpečiť v budúcnosti najmä do oblasti autoopravárenstva (VŠ vzdelanie na úseku teoretického aj praktického vyučovania). Využívať odbornosť pedagogických pracovníkov pri cvičných prácach v SOČ a ZENITe. Opraviť havarijný stav únikového schodišťa vedľa pavilónu A.

Nedostatky zaznamenávame v nenaplnení odboru obrábač kovov, ktorý je veľmi požadovaný na trhu práce.

Zvýšiť propagáciu daného odboru v spolupráci s jednotlivými zamestnávateľmi.

 

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na

     pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

            To, že škola dobre pripravuje žiakov pre výkon povolania je aj následné uplatnenie sa žiakov na pracovnom trhu hlavne v tých organizáciách, kde žiaci vykonávali odbornú prax v rámci regiónu. Žiaci s výučným listom v rámci zvyšovania svojej kvalifikácie pokračujú v nadstavbovom štúdiu v odbore podnikanie v remeslách a službách, aby získali úplné stredné odborné vzdelanie, získali maturitné vysvedčenie a tak mali väčšiu možnosť zapojiť sa do pracovného trhu.  Uplatnenie sa žiakov na pracovnom trhu je aj v rámci štátov EÚ, hlavne z učebných odborov. V tomto školskom roku sme zaznamenali zvýšený záujem žiakov o štúdium na našej škole z dôvodu dobrého uplatnenia našich absolventov na trhu práce.  Žiaci sa podieľajú aj na zákazkovej činnosti školy a ich produktívne práce a služby dosiahli za rok 2015 objem  1 994,12 EUR. K 30.6.2016 objem  tržieb dosiahol  1 981,40 EUR.  Žiadané sú najmä profesie autoopavár - mechanik (so zváračským preukazom CO2), elektromechanik pre silnoprúdovú techniku, mechanik elektrotechnik  (s absolvovanou vyhláškou č. 508/2009 Zb. z. § 21 o elektrotechnickej spôsobilosti), inštalatér a stolár. Žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik sa uplatnili vo firmách Panasonic Stará Ľubovňa, Slobyterm Stará Ľubovňa, VEOLIA – Prvá Podtatranská vodárenská spoločnosť Stará Ľubovňa, mkem Stará Ľubovňa a u drobných živnostníkov (predaj elektroniky, servis PC, internetové siete, Autoservisy).

Z celkového počtu absolventov študijných odborov pokračuje v štúdiu na VŠ             11 žiakov (20 %), najmä   v elektrotechnických odboroch.

 

 

 

 2. a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

                                                                                                                                            

         Celý výchovno-vzdelávací proces (teória aj prax) sa uskutočňuje v jednej budove. Vyučovanie začína o 7.30 hod. a končí o 14.00 hod. na teoretickom vyučovaní, na odbornom výcviku začína vyučovanie o 7.00 hod. Žiaci majú desiatové prestávky a polhodinovú obedňajšiu prestávku, ktorú využívajú na teplé obedy v jedálni PALMA, ktorá je v budove školy. Pitný režim si môžu zabezpečiť aj v bufete. Každý žiak školy má svoju vlastnú šatňovú skrinku. Triedy sú veľké, každoročne udržiavané hygienickou maľbou, dostatočne osvetlené, počas vyučovania a cez prestávky vetrané. Podľa potreby sa vymieňa školský nábytok, podlahy, dopĺňa sa materiálno-technické vybavenie školy. Opravila a zateplila sa zatekajúca strecha, čím sa zvýšila aj tepelná úroveň školy. Opravené schodisko znižuje nebezpečenstvo úrazu pracovníkov a žiakov školy. Celá škola má vymenené okná a tak zlepšenú tepelnú izoláciu školy.

 

 

b) Voľnočasové aktivity školy

 

 

Voľnočasové aktivity sa na škole realizujú hlavne prostredníctvom záujmových krúžkov podporené aj vzdelávacími poukazmi. Na škole pracovalo 20 krúžkov so zameraním na šport, cudzie jazyky, výpočtovú techniku, vzdelávanie a získavanie nových praktických zručností (obnova starých remesiel). Do týchto aktivít bolo prihlásených 217 žiakov. Jednotlivé krúžky sa prezentovali svojimi výrobkami a svojou činnosťou aj na Dni otvorených dverí našej školy.

 

 

 

 

 

 

P. č.

 

Názov krúžku

Počet prihlásených žiakov v krúžku

Vedúci krúžku

  1.

Automobilová elektrotechnika

18

p. Tholt Peter

  2.

CNC programovanie

11

Ing. Sekelský Miroslav

  3.

Elektrotechnický

8

Bc. Sivuľka Juraj

  4.

Florbalový krúžok

13

Mgr. Britaňak Štefan

  5.

Futbalový krúžok

25

Ing. Gladiš  Vladimír

  6.

Hasičský krúžok

6

p. Prokipčák Radovan

  7.

Krúžok anglického jazyka

6

Mgr. Lichvár Matúš

  8.

Krúžok elektrotechnikov

9

p. Kubis Pavol

  9.

Krúžok tvorivo odbornej činnosti

10

Bc. Stesňákl Stanislav

10.

Hudobno spevácky krúžok

6

Ing. Poliščák Marián

11.

Matematický krúžok

6

RNDr. Majirský Dušan

12.

Počítačový krúžok

9

Ing. Rúrová  Denisa

13.

Práca s drevom

6

Bc. Borbély Jozef

14.

Príprava maturitných skúšok zo SJL

20

Mgr. Malastová Alica

15.

Turisticko poznávací krúžok

9

Bc. Motýľ  Ľubomír

16.

Volejbalový krúžok

12

Mgr. Britaňak Štefan

17.

FITNES

15

Mgr. Vojtek Klaudia

18.

Stolnotenisový krúžok

5

Mgr. Britaňak Štefan

19.

Tanečno dramatický krúžok

9

Ing. Bittnerová Jolana

20.

Basketbalový krúžok

14

Mgr. Britaňak Štefan

Celkový počet žiakov v krúžkoch:

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi

 

            Na škole pracuje Rada rodičov, ktorú tvorili zástupcovia rodičov jednotlivých tried.  Ich hlavnou činnosťou je spolupráca pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Aktívne spolupracuje pri mimoškolských akciách a podieľa sa na ohodnotení  výsledkov jednotlivých žiakov.

 

 

d) Organizácie, ktoré sa podieľajú na praktickej príprave

 

            Praktickú prípravu v minulom školskom roku vykonávalo 26 žiakov - 3. a 4. ročníkov v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, autoopravár - mechanik a inštalatér. Žiaci vykonávali praktickú prípravu  najmä v týchto organizáciách: TAMATEX, ALD MOBIL, Autoservis Šalamon, EURPAL, EUROEXPRES – Ochotnícky, GB Guľaš, PHP servis Stará Ľubovňa, SLOBYTERM, ELEKTRO Alica, mkem  Stará Ľubovňa,  VEOLIA – Podtatranská vodárenská spoločnosť  Stará Ľubovňa, Sofer s. r. o. Stará Ľubovňa.

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa  23.09.2016

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Daniela Šidlovská

                                                                                                                 riaditeľka SOŠT

 

 

 

 

Príloha:

Správa o hospodárení SOŠT v Starej Ľubovni za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

  1. Základné identifikačné údaje o škole ....................................................................  str. 2

  2. Činnosť Rady školy .................................................................................................     3

  3. Činnosť ZO OZ PŠaV  ............................................................................................     4

  4. Činnosť primárnej prevencie závislosti proti drogám a výchovy ...........................       4

     k manželstvu a rodičovstvu

  5. Činnosť výchovného poradcu .................................................................................      5-7

  6. Činnosť Žiackej rady ..............................................................................................      7

  7. Pedagogická rada: - zloženie ..................................................................................      8-9

                                     - činnosť ..................................................................................       9-11

  8. Predmetové komisie ...............................................................................................       11-12

  9. Rada rodičov ..........................................................................................................      12

10. Počet žiakov v školskom roku 2015/2016 ...........................................................         12

11. Údaje o počte prijímaných žiakov do I. roč. v šk. r. 2015/2016 .........................          13-14

12. Klasifikácia a hodnotenie žiakov v šk. r. 2015/2016 ..........................................          14

13. Prehľad klasifikácií maturitnej skúšky ...............................................................           15

14. Záverečná skúška v šk. r. 2015/2016 .................................................................           15

15. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, ..................................           16

      zoznam uplatňovaných učebných plánov

16. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalif. predpokladov .............................           16

17. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ..............................            17

18. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti .........................................            17

19. Súťaže, exkurzie, prednášky, besedy – šk. r. 2015/2016 ...................................           18-23

20. Informácie v tlači ...............................................................................................           24

21. Údaje o projektoch .............................................................................................          24

22. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti ............................................................           25

23. Údaje o priestorových a mat.-tech. podmienkach školy ....................................           25

24. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení vých.-vzd. čin. školy ...................           26

25. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere na šk. r. 2015/2016 ..............            27-29

      a jeho plnenie

26. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, .............................           29

      v ktorých sú nedostatky

27. Výsledky úspešnosti školy na výkon povolania a uplatnenie ............................           29-30

       žiakov na trhu práce alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu     

28. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ......................................           30

29. Voľnočasové aktivity ..........................................................................................         30-31

30. Spolupráca s rodičmi ..........................................................................................           32

31. Organizácie, ktoré sa podieľajú na odbornej praxi ............................................           32

32. Správa o hospodárení SOŠT za rok 2015 ......................................................          príloha

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria