Záverečná správa

Správa

S T R E D N Á     O D B O R N Á     Š K O L A    T E C H N I C K Á  

Levočská  40,   STARÁ  ĽUBOVŇA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  

O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ   ČINNOSTI

 

za  školský rok  2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:             Mgr. Daniela  ŠIDLOVSKÁ

                                   Ing.  Mária  KASLOVÁ

                                    Mgr. Ctibor  ŠTUPÁK

 

 

 

 

V Starej Ľubovni,  22. septembra 2017

 

 

 

SPRÁVA  

O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ   ČINNOSTI

 

 

1. a) Základné identifikačné údaje o škole

 

1. Názov školy:                                Stredná odborná škola technická

 

2. Adresa školy:                               Levočská 40, 064 01  Stará Ľubovňa

 

3. Tel./fax. čísla školy:                    

    riaditeľka SOŠT                           052 4322150

    telefón – sekretariát                     052 4323331

    ústredňa                                       052 4323331

    ekonomický úsek                         052 4322453

 

4. internetová adresa školy              www.sostsl.edupage.org

    elektronická pošta                        sostsl@slnet.sk

 

5. Zriaďovateľ:                                 Prešovský samosprávny kraj

                                                         Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

     Mgr. Daniela Šidlovská, riaditeľka školy

     Ing. Mária Kaslová, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

     Mgr. Ctibor Štupák, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

     Ing. Emília Plavčanová, vedúca úseku TEČ

 

 

7. Rada školy a iné poradné orgány školy:

 

    Rada školy:

RNDr. Majirský Dušan                                 (za pedagogických zamestnancov)

Bc. Stesňák Stanislav                                    (za pedagogických zamestnancov)

p. Žilková Anna                                             (za nepedagogických zamestnancov)

Feduš Ján                                                       (za žiakov)

p. Gondek Ján                                               (za rodičov)

Mgr. Dudjak Ján                                            (za rodičov)

p. Mačugová Katarína                                   (za rodičov)

Ing. Tyrpáková Anna                                    (za PSK)

Ing. Kulik Milan                                            (za PSK)

Ing. Kandráč Jozef                                        (za PSK)

Ing. Sokol Peter                                             (za PSK)

 

   

 

 

Činnosť Rady školy:

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnostiam školy z pohľadu školskej problematiky (v zmysle § 5 ods. 7, § 24 a 25 zákona č. 596/2003    Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.).

V priebehu školského roka RŠ zasadala dvakrát.

Vzala na vedomie:

 • termíny prijímacích pohovorov,
 • termíny maturitných skúšok,
 • stav realizácie projektov,
 • správu o finančnom hospodárení školy za rok 2016 a plnenie rozpočtu k 31. marcu 2017,
 • naplnenie plánu výkonov v školskom roku 2016/2017,
 • stanovenie kritérií na prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018.

Schválila:

 • návrhy počtu žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch na školský rok  2017/2018 v počte 3 tried denného štúdia a 1 triedy nadstavbového štúdia a na školský rok 2018/2019,
 • kritéria na prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018,
 • úpravy školských vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné a učebné odbory,
 • koncepčný zámer rozvoja školy,
 • rozpočet školy na rok 2017,
 • výchovnovzdelávacie výsledky za I. a II. polrok školského roka 2016/2017,
 • správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016.

Navrhla:

 • informovať žiakov základných škôl a verejnosť o študijných odboroch:
  • 2418 K           mechanik hasičskej techniky
  • 2697 K           mechanik elektrotechnik
  • 2426 K           programátor obrábacích a zváračských strojov a zariadení
  • 6403 L            podnikanie v remeslách a službách  (nadstavbové štúdium)
  • 2414 L 01      strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, SaZ
 • informovať žiakov základných škôl a verejnosť o učebných odboroch:
  • 2487 H 01      autoopravár – mechanik
  • 3678 H           inštalatér
  • 3355 H           stolár
  • 2683 H 11      elektromechanik – silnoprúdová technika
  • 2433 H           obrábač kovov

Zaoberala sa:

 • prípravou nových odborných učební a dielní pre jednotlivé odbory a dobudovaním MTZ tých ostatných už fungujúcich,
 • zriadením šatní,
 • WIFI internetom,
 • elektronickou žiackou knižkou.

 

 

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy:

Bc. Miroslav Kollár, predseda

 

Činnosť ZO OZ PŠaV:

 

V školskom roku 2016/2017 ZO OZ PŠaV pripravila a prerokovala v spolupráci s vedením SOŠT Kolektívnu zmluvu na rok 2017, plán a čerpanie dovoleniek pracovníkov SOŠT na rok 2017,  tvorbu, rozpočet a čerpanie sociálneho fondu, prerokovala stav finančných prostriedkov na SOŠT na rok 2017, dodržiavanie OBP pracovníkov SOŠT, prerokovala ukončenie pracovného pomeru so zamestnancami SOŠT z dôvodu organizačných zmien.

V priebehu školského roku  dochádza k vzájomnej výmene informácií medzi ZO OZ PŠaV a vedením školy.          

 

   

Koordinátor prevencie závislosti proti drogám a výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

Mgr. Bibiána Balintová

Mgr. Mária Barlíková

 

Činnosť primárnej prevencie závislosti proti drogám a výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

 

            V školskom roku 2016/2017 bola pozornosť venovaná na zlepšenie medziľudských vzťahov, toleranciu a  odbúravanie nežiaducich zdraviu škodlivých látok pre dospievajúceho človeka. Žiakom sme do pozornosti dávali význam rodiny, toleranciu, úctu. Cez aktivity, ktoré žiaci absolvovali či už to na triednických hodinách alebo na hodinách občianskej náuky žiakom bol zdôraznený zdravý životný štýl v spojení s normálnym a harmonickým rodinným životom. Potreba spolupatričnosti a pomoci žiakom bola daná do pozornosti cez charitatívnu akciu- Úsmev ako dar, ktorej sa zúčastnili. Vyzbieranou sumou pomohli deťom a ich rodičom v núdzovej situácií.  Každoročne sa na našej škole stretávame s problémom a to fajčenie. Preto sme aj v tomto školskom roku zorganizovali besedu s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni pre žiakov prvého a druhého ročníka. Na besede sa dozvedeli o nežiaducich účinkoch tejto žiaľ legálnej „ drogy“. Na podporu boja proti drogám, zdôraznenie tolerancie, úcty, zamyslenie sa nad životnými prioritami  sa celá škola zúčastnila výchovného koncertu „Zábrany bez zábran“.  Vybrané triedy v ktorých sa vyskytujú častejšie výchovné problémy sa zúčastnili výchovného koncertu s problematikou ľudských práv. Na podporu zdravia, rozšírenie vedomostí o možných nových civilizačných ochoreniach bola pre žiakov uskutočnená prednáška a beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni. Príslušníci Policajného zboru v Starej Ľubovni žiakov oboznámili o nelegálnom správaní a o porušovaní práva.

            V školskom roku 2016/2017 sme užšie spolupracovali s Pedagogickým centrom v Starej Ľubovni. Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili prednášky venovanej šikanovaniu, jeho prejavom a dopade na mladého človeka. Následne sa žiaci zúčastnili sociometrie pod vedením psychológa. Prednáška na tému Výber životného partnera sa neuskutočnila, pre zaneprázdnenosť p. psychologičky z pedagogického centra.

            Na podporu zdravého harmonického rodinného života s dôrazom na nebezpečenstvo šírenia pohlavných ochorení sme pre žiakov prvého ročníka zorganizovali besedu na danú tému. Problematika rodiny, výchovy detí, tolerancia, zdravotný životný štýl, správna životospráva bude aj naďalej prioritou pri výchove mládeže.

 

 

Výchovný poradca:

Mgr. Bibiána Balintová

 

Činnosť výchovného poradcu:

 

            V  školskom roku 2016/2017, hlavne v jeho prvom polroku, sa niesol v znamení značných výchovných problémov. Tie sa týkali hlavne žiakov prvého ročníka a to konkrétne I.C triedy. V spomínanej triede sa vyskytli prvky agresivity aj šikany. Tieto problémy boli riešené s psychológom, triednym učiteľom, výchovným poradcom a rodičmi. V spomínanej triede sú aj veľmi zlé študijné výsledky. Trieda je naďalej monitorovaná.

            Problém žiakov prvého ročníka spočíval aj v neustálom fajčení počas vyučovania. Opatrenia zo strany školy vo forme posilneného pedagogického dozoru pred školou čiastočne pomohol riešiť tento problém, no aj napriek tomu tento problém stále pretrváva. Naďalej bol problém s prezúvaním sa žiakov, tento problém sa vyrieši po doplnení šatňových skriniek na prízemie.

 

            Problémy sme rozdelili do týchto skupín:

 

            1. Žiaci s výchovnými a vzdelávacími problémami – v školskom roku 2016/2017 sme mali celkovo 10 žiakov so ŠVVP.  Vo štvrtom ročníku boli traja žiaci, ktorí mali aj úpravu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Štyria žiaci tretieho ročníka odmietli absolvovať následné vyšetrenie a tak stratili kredit žiaka so ŠVVP. Ostatným žiakom so ŠVVP boli vypracované individuálne vzdelávacie programy.

            Najčastejšie sme zaznamenali vývinové poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, ktoré mali vplyv na získavanie vedomostí a praktických zručností. Majú úľavy v predmetoch matematika a jazyky. Individuálnym prístupom boli žiaci hodnotení aj hodnotení. Niektorým z nich boli vypracované individuálne študijné plány.   Žiaci s diagnostikovanými poruchami sú málo sústredení na vyučovaní, vyrušujú spolužiakov, často nepíšu poznámky, resp. im bolo umožnené používať tablety na hodinách pre ich lepšie pochopenie a naučenia sa preberaného učiva. V priebehu školského roka bolo doporučené diagnostikovanie vývinových porúch u jedného žiaka, čo potvrdil aj špeciálny pedagóg a psychológ.

            2. Záškoláctvo – v dnešnej dobe závažný problém, ktorý vyriešiť je veľmi náročné, no po spolupráci škola- triedny učiteľ- rodič, vieme eliminovať tento jav. V tomto školskom roku bol riešený problém práve s končiacimi triedami - IV.A,B, III.C,D. Po zvolaní mimoriadneho zasadnutia rodičov v daných triedach tento problém ustúpil. Ako prevenciu pred týmto nežiaducim javom vedenie školy zvolalo aj mimoriadne zasadnutie rodičov tretieho ročníka študijných odborov. Problém sa čiastočne poriešil.

            Dvoch žiakov prvého ročníka sme riešili v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni. U jedného žiaka došlo k náprave a u druhého nie.

            Najčastejšími dôvodmi vymeškávania vyučovania sú návštevy lekára, rodinné dôvody, či absolvovanie vodičského kurzu. Prehrešky voči školskej disciplíne a záškoláctvo sme riešili výchovnými opatreniami a zníženými známkami zo správania.

            3. Alkoholizmus a iné závislosti – v tomto školskom roku bol riešený jeden problém a to u žiaka tretieho ročníka učebného odboru. Potrestaný bol zníženou známkou so správania a pokarhaním riaditeľkou školy. Jeden žiak z druhého ročníka študijného odboru bol vyšetrovaný pre držanie nelegálnej omamnej látky. Daný žiak od 01. 05. 2017 už nie je žiakom našej školy, požiadal o prerušenie štúdia.

            4.Konflikt žiak - žiak – zaregistrovali a riešili sme niekoľko takýchto konfliktov, hlavne u žiakov I.C triedy, boli udelené výchovné opatrenia.

            V tomto šk. roku sa vyskytli výchovné problémy rôzneho charakteru, najčastejšie sa vyskytujúce - násilné správanie, šikanovanie, fajčenie, nedisciplinovanosť, záškoláctvo, zlý prospech. Tieto problémy boli riešené pohovormi s triednym učiteľom, výchovným poradcom a riaditeľkou školy. Vo viacerých prípadoch boli do školy pozvaní zákonní zástupcovia.            V nastávajúcom školskom roku našou prioritou bude slušné správanie, prospech a dochádzka. Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s pedagogickým centrom a upevňovať vzťahy s rodičmi aby sme vychovali slušnú mládež.

 

Koordinátor pre kariérovú výchovu:

RNDr. Dušan Majirský

 

Činnosť koordinátora pre kariérovú výchovu v školskom roku 2016/2017:

 

            Činnosť koordinátora pre kariérovú výchovu vychádzala z plánu práce, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka 2016/2017.

V septembri bol vypracovaný plán práce koordinátora pre kariérovú výchovu.

Žiaci 4. ročníka boli priebežne informovaní o prijímacích skúškach na jednotlivé vysoké školy ako aj o dňoch otvorených dverí na VŠ v regióne.

            Žiaci 4. ročníka boli informovaní o možnostiach štúdia na technických odboroch na VŠ na Slovensku ako aj v zahraničí, zároveň som informoval žiakov o postupe pri prihlasovaní sa na VŠ, ako napísať kvalitný životopis resp. motivačný list a čo všetko potrebujú doložiť k žiadosti o štúdium.            

V októbri pre žiakov 4. ročníkov, ktorí prejavili záujem študovať na VŠ boli prejednané konkrétne možnosti štúdia na VŠ podľa pohovoru, ktorý som s nimi absolvoval.

V novembri som priebežne informoval žiakov o akciách VŠ, ktoré sa uskutočňujú v rámci náboru žiakov ako napr. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Nikto zo žiakov neprejavil záujem navštíviť DOD. Dňa 15.11. 2016 absolvovali žiaci DOD na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove pod vedením p. Ing. Rúrovej.

Priebežne som poskytoval konzultácie a poradenský servis pre maturantov týkajúci sa výberu VŠ alebo ich budúceho uplatnenia v praxi a to v mesiacoch december a január.

Dňa 8.2. 2017 sa uskutočnila beseda s predstaviteľmi FEI TUKE o možnostiach štúdia na VŠ v Košiciach. Besedy sa zúčastnili žiaci tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov.

Dňa 27.3.2017 sa uskutočnila beseda s predstaviteľmi Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity  o možnostiach štúdia na VŠ v Žiline. Besedy sa zúčastnili žiaci tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov.

V mesiacoch apríl a máj prebiehali konzultácie so žiakmi, ktorí prejavili záujem o štúdium na VŠ. Bola im poskytnutá pomoc pri zorientovaní sa pri podávaní prihlášok, následná ich kontrola  a potvrdenie.

O štúdium na VŠ prejavilo záujem 10 žiakov, ktorí maturovali tento školský rok. Opätovnú prihlášku na štúdium na VŠ si podali 2 žiaci, ktorí ale maturovali v školskom roku 2015/2016. Z celkového počtu 1 žiak sa uchádza o štúdium na filozofickej fakulte, 1 žiak vo Vojenskej akadémii v LM a ostatní žiaci si zvolili štúdium technického smeru na Žilinskej univerzite, TU Zvolen a TUKE v Košiciach.

V mesiaci máj prebiehali konzultácie so žiakmi tretích ročníkov učebných odborov o možnostiach nadstavbového štúdia. Žiaci priebežne podávali prihlášky na nadstavbové štúdium.

Dňa 9.5.2017 sa uskutočnila beseda o možnostiach práce v Policajnom zbore SR pod vedením p. Ženčucha, ktorej sa zúčastnili žiaci tretích a štvrtých ročníkov študijných a učebných  odborov.

 

Všetky úlohy sa snažím plniť, aj keď niektoré z nich závisia od záujmu žiakov.

 

 

 

Žiacka  rada:

    

            Na našej škole pôsobí  žiacka rada, ktorej členmi sú spravidla predsedovia jednotlivých tried, alebo zástupcovia zvolení triednym výborom.

 

Koordinátor žiackej  rady:                 RNDr. Dušan Majirský , e-mail : majirsky@post.sk

Predseda žiackej rady:                        Feduš Ján                    ( žiak II. roč. )

Podpredseda žiackej rady:                              Perháč Adrián             ( žiak II. roč. )

Kultúrny referent :                              Arendáč Dávid                       ( žiak II. roč. )

Športový referent :                             Štelmach Kristián        ( žiak II. roč. )

Činnosť žiackej rady:

Žiacka rada organizovala kultúrne podujatia pre žiakov školy -  Deň otvorených dverí, Deň študentstva – Imatrikulácia, Športový deň. ŽR spolupracovala s vedením školy aj v oblasti výchovno-vzdelávacích výsledkov svojich spolužiakov. Svoju činnosť koordinovala aj s Mestským študentským parlamentom v Starej Ľubovni. Zúčastňujú sa školení organizovaných PSK (Rada mládeže), Stredoškolská študentská únia Slovenska.

 

Pedagogická rada:

Zloženie pedagogickej rady:

Mgr.  Balintová Bibiána  – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia občianska náuka, dejepis

Mgr.  Barlíková Veronika, rodená Rejdová – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia anglický jazyk a literatúra (v tomto školskom roku na materskej dovolenke)

Ing. Bittnerová Jolana – učiteľka odborných predmetov drevárskych          

Mgr. Britaňák Štefan – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov aprobácia branná a telesná výchova

Mgr. Budzáková Zuzana – učiteľka odborných predmetov ekonomických (kratší pracovný úväzok) 

Ing. Gladiš  Ján – učiteľ odborných predmetov strojárskych (kratší pracovný úväzok)

Ing. Gladiš Vladimír – učiteľ odborných predmetov elektrotechnických

Mgr. Hrebíková Lucia – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia nemecký jazyk, dejepis, anglický jazyk

Ing. Hudák  Ján – učiteľ odborných predmetov strojárskych

Ing. Kaslová Mária –  zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie, štatutárny zástupkyňa a učiteľka odborných  predmetov

Mgr. Kuzár Jozef – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika, chémia

Mgr. Liščinská, rodená Hanečáková Lívia  – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia anglický jazyk, filozofia

RNDr. Majirský Dušan – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika, biológia

Mgr. Malastová Alica – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia slovenský jazyk, ruský jazyk

Ing. Poliščák Marián– učiteľ odborných predmetov elektrotechnických

Ing. Rúra Peter– učiteľ odborných predmetov elektrotechnických a informatiky

Ing. Sekelský Miroslav – učiteľ odborných predmetov informatiky

Mgr. Šidlovská Daniela – riaditeľka školy a učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia fyzika, chémia, etická výchova

Mgr. Vojtek Klaudia – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia nemecký jazyk

p. Tyrpák Bohuslav – externý zamestnanec, učiteľ odborných predmetov hasičskej techniky 

PaedDr. Gondkovský Tomáš – externý zamestnanec pre vyučovanie náboženstva

Mgr. Tomus Ján – externý zamestnanec pre vyučovanie náboženstva

Barlík Peter – majster odbornej výchovy  pre strojárske odbory, zváračský inštruktor

Mgr. Barlíková Mária – majsterka odbornej výchovy  pre elektro odbory

Bc. Borbély Jozef - majster odbornej výchovy  pre stolárov

Bc.Kollár Miroslav – majster odbornej výchovy  pre strojárske

Kubis Pavol – majster odbornej výchovy  pre elektro odbory

Bc. Motýľ Ľubomír, majster odbornej výchovy pre elektro odbory

p. Prokipčák Radovan, majster odbornej výchovy pre strojárske odbory

Ing. Rúrová Denisa  - majsterka odbornej výchovy  pre elektro odbory

Bc. Sivuľka Juraj – majster odbornej výchovy  pre elektro odbory

Bc. Stesňák Stanislav – majster odbornej výchovy  pre strojárske odbory

Mgr.Štupák Ctibor – zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie

p. Tholt Peter – majster odbornej výchovy  pre strojárske odbory

 

Činnosť Pedagogickej rady:

 

Pedagogická rada školy zasadala v školskom roku 2016/2017 desaťkrát podľa vopred pripraveného časového harmonogramu.

Na svojich zasadnutiach  prerokovala:

 • pedagogickoorganizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2016/2017,
 • výchovnovzdelávacie výsledky žiakov za jednotlivé klasifikačné obdobia školského roka,
 • školské vzdelávacie programy,
 • školský, pracovný, rokovací poriadok, organizačný poriadok,
 • kolektívnu zmluvu,
 • plán kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017,
 • plán práce školy,
 • záujmovú činnosť žiakov,
 • plán výkonov na školský rok 2017/2018, 2018/2019,
 • dodatky  ŠVP Strojárstvo, Elektrotechnika, Stavebníctvo,
 • kritériá na prijímacie pohovory,
 • prijatie žiakov do 1. ročníkov,
 • pokles tried a úväzkov pre školský rok 2017/2018,
 • školskú integráciu žiakov,
 • organizáciu školského roka,
 • materiálnotechnické vybavenie  učební a dielní,
 • zapojenie sa do Stredoškolskej odbornej činnosti,
 • témy na PČOZ MS, ÚFIČMS a na záverečné skúšky,
 • zapojenie žiakov do praxe vo firmách a organizáciách v okrese Stará Ľubovňa.

Zobrala na vedomie:

 • vymenovanie kariérového poradcu, ktorý sa bude zaoberať uplatnením absolventov,
 • harmonogram maturitných a záverečných skúšok v riadnom a mimoriadnom skúšobnom termíne,
 • využitie vzdelávacích poukazov žiakov na záujmovu –krúžkovú činnosť,
 • kultúrne poukazy,
 • organizáciu účelových  cvičení, kurz na ochranu života a zdravia, lyžiarský kurz,
 • počty žiakov na škole a v triede, na dielňach v jednotlivých študijných a učebných odboroch,
 • prejednanie správy o výchovnovzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok,
 • výsledky volieb jednotlivých zástupcov do Rady školy,
 • hodnotenia výchovnovzdelávacích výsledkov,
 • plenárne zasadnutie Rady rodičov a zasadnutia Rady rodičov,
 • výsledky rokovania Rady školy,
 • imatrikuláciu žiakov,
 • naplnenosť škôl v rámci okresu Stará Ľubovňa,
 • plnenie a čerpanie rozpočtu školy,
 • zvyšovanie tarifných platov,
 • komisionálne skúšky,
 • opatrenia vo výchove,
 • plán dovoleniek,
 • plán výkonov na školský rok , 2017/2018 v zmysle platného VZN,
 • plán kontinuálneho vzdelávania,
 • návrh na odmeny pre žiakov za vynikajúce výchovnovzdelávacie výsledky                 a reprezentáciu školy,
 • skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • 16 hodinový kurz prvej pomoci pre žiakov III. ročníka študijného odboru mechanik hasičskej techniky,
 • menovanie predsedov predmetových maturitných komisií a predsedu školskej maturitnej komisie Okresným úradom, Odborom školstva, v Prešove,
 • menovanie školského koordinátora maturitnej skúšky,
 • menovanie skúšobných komisií na teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky z elektrotechniky a ekonomiky,
 • menovanie skúšobných komisií na slovenský jazyk a literatúru, na anglický jazyk,  na nemecký jazyk,
 • menovanie predsedu a členov skúšobnej komisie pre záverečné skúšky,
 • počet žiakov v prijímacom konaní, stav zapísaných žiakov deviatych ročníkov na štúdium na SOŠT, Levočská 40 v Starej Ľubovni,
 • možnosť získať zváračský preukaz pre žiakov z odboru autoopravár – mechanik, inštalatér, mechanik hasičskej techniky a programátorov v zváračskej škole SOŠT za zvýhodnených podmienok počas odborného výcviku,
 • uskutočniť plavecký výcvik pre žiakov III. ročníkov odboru mechanik hasičskej techniky.

 

Zaoberala sa:

 • externou aj individuálnou formou štúdia,
 • činnosťou záujmových krúžkov a exkurzií v jednotlivých študijných aj učebných odboroch,
 • propagáciou školy,
 • súťažami zručnosti v jednotlivých odboroch a SOČ,
 • výsledkami hodnotenia a správania sa žiakov,
 • bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
 • športovými aktivitami žiakov v rámci školy, okresu, kraja,
 • štátnymi vzdelávacími programami,
 • školskými vzdelávacími programami,
 • Dňom študentstva,
 • imatrikuláciou žiakov 1. ročníkov,
 • vydávaním školského časopisu ZÁBLESK,
 • činnosťou žiackej školskej rady,
 • výsledkami volieb jednotlivých zástupcov do Rady školy,
 • náborom žiakov IX. ročníkov ZŠ,
 • elektronickou žiackou knižkou, využitím Wifi, internetu pre žiakov aj v odborných učebniach,
 • inventarizáciou majetku školy,
 • prípravou duálného vzdelávania žiakov
 • aktivitami s protidrogovou tematikou, výchovou k manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnou výchou, finančnou  a čitateľskou gramotnosťou, rasizmom                a extremizmom
 • Európskym dňom jazykov.

Ukladá:

 • dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie vnútorného školského poriadku, hlavne upozorniť žiakov  na dochádzku, správanie, zákaz fajčenia v areáli školy, používanie mobilov počas vyučovania a ich pracovnú disciplínu,
 • pravidelne zasadať jednotlivým PK k školským vzdelávacím programom a ukončeniu štúdia v zmysle platnej legislatívy upozorniť na maturitné skúšky po novom zo SJL   a cudzích jazykov,
 • spolupracovať s úradom práce pri umiestňovaní žiakov,
 • zúčastniť sa divadelného predstavenia,
 • prijať opatrenia na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov v spolupráci               s výchovným poradcom a kariérovým poradcom,
 • sprísniť dozory v triedach, dielňach,  na chodbe, aj v areáli školy,
 • zvýšiť kontrolnú činnosť – dochádzky žiakov a pedagogickej dokumentácie,
 • PK robiť otvorené hodiny, vzájomné hospitácie učiteľov aj majstrov OV, zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu znižovaním počtov vyučovacích hodín odučených klasickou formou,
 • triednym učiteľom väčšiu spoluprácu s rodičmi žiakov, ktorým bolo udelené výchovné opatrenie (pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľky školy),
 • zvýšiť spoluprácu s organizáciami v rámci okresu Stará Ľubovňa – potenciálny zamestnávatelia našich žiakov,  prizývať ich na záverečné a maturitné skúšky.

 

 

Schválila:

 • kritériá na prijímacie pohovory,
 • školské vzdelávacie programy,
 • plán kontinuálneho vzdelávania,
 • správu o výchovnovzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok,
 • plán práce školy,
 • počet tried pre školský rok  2017/2018, 2018/2019,
 • komisionálne preskúšanie žiakov,
 • výchovnovzdelávacie výsledky žiakov,
 • jednotlivé výchovné opatrenia žiakom,
 • témy na záverečné a maturitné skúšky.

Doporučila:

 • zintenzívniť spoluprácu triedneho učiteľa a výchovného poradcu s rodičmi alebo zákonnými zástupcami slabo prospievajúcich žiakov a žiakov, ktorí majú neospravedlnené hodiny,
 • zvýšiť individuálny prístup pedagogických pracovníkov k jednotlivým žiakom,
 • využívať pri vyučovaní modernú didaktickú techniku,
 • zvýšiť spoluprácu s výchovnými poradcami základných škôl,
 • konzultačné hodiny všetkých  pedagogických pracovníkov sú každú stredu od 14,00 hod.  do 15,00 hod. a zverejniť to  na webstránku školy,
 • na webstránke školy bližšie informovať o jednotlivých aktivitách školy.

Predmetové komisie:

 

     Komisia strojárskych, drevárskych predmetov – Ing. Sekelský Miroslav, predseda

     Komisia elektrotechnických predmetov – Ing. Gladiš Vladimír, predseda

     Komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – Mgr. Britaňak Štefan, predseda

     Komisia jazykovedných predmetov – Mgr. Malastová Alica, predsedníčka

     Komisia prírodovedných predmetov – Mgr. Kuzár Jozef, predseda

 

Rada rodičov:

 

            Radu rodičov tvorili zástupcovia rodičov jednotlivých tried a to nasledovne:

I.A – p. Dudiak; I.B – p. Kormaník; I.C – p. Sekelský;

II.A – p. Barlíková - Kmečová; II.B – p. Štelmachová; II.C – p. Mačugová;

III.A – p. Kozubová; III.B – p. Salamonová; III.C – p. Bajzecerová;  III.D – p. Chlebáková;   IV.A – p. Pelikánová; IV.B – p. Olšavský   

 

Výbor Rady rodičov pracuje v zložení:

predseda –    p. Katarína Mačugová

tajomník –    p. Ľudmila Barlíková - Kmečová

hospodár –    p. Mgr. Ján Dudjak

           

 

 

 

 

 

 

 1. Počet žiakov na začiatku školského roka 2016/2017 v  SOŠT bol 291, z toho v študijných odboroch 171 žiakov, t. j.  58,8 %,

      v učebných odboroch   120 žiakov, t. j.  41,2 %.

 

 

číslo odboru

n  á  z  o  v     o  d  b  o  r  u

                  r   o   č   n   í   k

spolu

 

študijné  odbory:

      1.

       2.

      3.

       4.

 

2697 K

mechanik elektrotechnik

24

27

41

34

126

2447 K

mechanik hasičskej techniky

0

9

6

7

22

2426 K

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

8

0

0

5

13

 

s  p  o  l  u:

32

36

47

46

161

 

 

 

 

 

 

 

 

učebné  odbory:

 

 

 

 

 

2487 H 01

autoopravár - mechanik

9

8

13

 

30

3678 H

inštalatér

17

7

12

 

36

3355 H

stolár

0

0

6

 

6

2683 H 11

elektromechanik - siln. technika

18

10

8

 

36

 

Spolu denné štúdium:

44

25

39

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

externé  štúdium:

 

 

 

 

 

2683 H 11

elektromechanik - siln. tech.

3

 

5

 

8

2487 H 01

autoopravár - mechanik

1

 

 

 

1

3678 H

inštalatér

1

1

1

 

3

 

s p o l u:

49

26

45

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

nadstavbové štúdium - externé:

 

 

 

 

 

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

0

10

 

 

10

 

spolu nadstavbové štúdium:

0

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

s  p  o  l  u:

81

72

92

46

291

 

 1. Údaje sa týkajú základnej školy.

 

 1. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie

 

Prešovským samosprávnym krajom, Odborom školstva v Prešove bol navrhnutý a schválený  nasledovný  počet tried a žiakov:

 

1. ročník denného štúdia  3 triedy -  92 žiakov

 

do 4-ročného študijného odboru

2697 K      mechanik elektrotechnik                                                       23

(zameranie: informačné technológie; silnoprúdová technika; spotrebná technika)

2426 K      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení         8

 

do 3-ročného učebného odboru

2487 H 01 autoopravár – mechanik                                                       10

3678 H      inštalatér                                                                               20

2433 H      obrábač kovov                                                                        8

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika                            23

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa, v súlade        s § 65  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určila Kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium pre školský rok 2016/2017. 

 

Prijímacie skúšky v 1. kole mali 2 termíny – 09.05.2016 a 12.05.2016.

 

Do učebných odborov boli žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky.

V učebných odboroch bolo po 1. kole prijatých bez prijímacej skúšky 61 žiakov a zapísalo sa 42 žiakov:

2487 H 01 autoopravár – mechanik                                                         7

3678 H      inštalatér                                                                               17

2433 H      obrábač kovov                                                                        0

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika                            18

 

Žiaci, ktorí sa prihlásili do študijných odborov konali prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v dvoch termínoch 09.05.2016 a 12.05.2016. Skúšok sa zúčastnilo 48 žiakov a  14 žiakov sa prijímacích skúšok nezúčastnilo. Všetci žiaci boli na prijímacích skúškach úspešní.

     

            Do 2. kola, ktoré sa konalo 21.06.2016, sa prihlásili štyria žiaci pre študijný odbor mechanik elektrotechnik. Jeden žiak sa prijímacích skúšok nezúčastnil a 3 žiaci boli úspešní na skúške, boli prijatí a zapísaní.

 

Po prijímacích skúškach a zápise žiakov boli počty žiakov v študijných odboroch  nasledovné:

2697 K      mechanik elektrotechnik                                                       23

2426 K      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení         8

 

 

Celkový počet prijatých a  zapísaných žiakov, po 1. a 2. kole prijímacieho konania, v študijných aj učebných odboroch  je  71 žiakov.

 

Nenaplnený odbor:

2433 H      obrábač kovov

 

Nadstavbové štúdium

 

            Plán prijatia v nadstavbovom štúdiu pre školský rok 2016/2017 bol stanovený na          jednu triedu kombinovaného nadstavbového štúdia (denné a externé) v počte 30 žiakov v študijnom odbore 6403 L  podnikanie v remeslách a službách.

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov o nadstavbové štúdium (iba piati žiaci) sa v školskom roku 2016/2017 nadstavbové štúdium neotvorilo. 

 

 

 

 

 1. Klasifikácia a hodnotenie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

 

V školskom roku 2016/2017 bolo k 15.09.2016 na škole 291 žiakov, počas roka zanechalo štúdium 12 žiakov (4 %) a hodnotených bolo 279 žiakov.

Žiaci boli hodnotení  nasledovne:

 

Študijné odbory:

 

úplné stredné 4-ročné s maturitou:      celkový počet  156 žiakov

 prospeli spolu:                                                              149 žiakov  -  95,51  %

z toho prospeli s vyznamenaním                                       9 žiakov  -    5,77  %

           prospeli veľmi dobre                                            20 žiakov  -  12,82  %

           prospeli                                                               120 žiakov  -  76,92  %

                   neprospeli                                                                         7 žiakov  -    4,49  %

 

      nadstavbové 2-ročné štúdium s maturitou:   celkový počet  9 žiakov

prospeli spolu:                                                               9 žiakov    -   100,00  %

                 z toho prospeli s vyznamenaním                                    0 žiakov    -       0,00  %

                            prospeli veľmi dobre                                           4 žiaci       -     44,40  %

                            prospeli                                                                5 žiakov    -     55,60  %

                  neprospeli                                                                      0 žiakov    -       0,00  % 

           

Učebné odbory: 

 

            3-ročné:                                                            celkový počet  114 žiakov

                  prospeli spolu:                                                            110 žiakov    -   96,49  %

                z toho prospeli s vyznamenaním                                      3 žiaci       -     2,63  %

                          prospeli veľmi dobre                                            11 žiakov    -     9,65  %

                          prospeli                                                                 96 žiakov     -   84,21  %   

                 neprospeli                                                                       4  žiaci       -     3,51  %

 

 

            Na konci školského roka 2016/2017  bolo hodnotených     279  žiakov:

                z toho prospelo                                                                 268 žiakov - 96,1   %

                           neprospelo                                                               11 žiakov -   3,9   %

           

                        Prospechový priemer za školu bol 2,64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 56 žiakov. Traja žiaci neukončili posledný ročník štúdia - jeden žiak zanechal štúdium, jeden žiak prerušil štúdium, jeden neukončil ročník. Jeden žiak bol na maturitnej skúške neúspešný a požiadal ŠMK o opravnú skúšku v mimoriadnom termíne február 2018. Maturitnú skúšku v riadnom a mimoriadnom  termíne september 2017 úspešne absolvovalo 52 žiakov.

 

Prehľad klasifikácií maturitnej skúšky:

 

Ústna  forma internej časti  maturitnej skúšky

 

Predmet

Počet žiakov

Priemerná známka

Slovenský jazyk

53

2,33

Nemecký jazyk, úroveň B1

6

3,33

Anglický jazyk, úroveň B1

43

2,67

Anglický jazyk, úroveň B2

2

1,5

TČOZ – mechanik elektrotechnik

32

2,84

TČOZ – podnikanie v remeslách a službách

9

2,33

TČOZ – mechanik hasičskej techniky

7

2,57

TČOZ – programátor

5

2,60

 

 

         Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky    

 

Predmet

Počet žiakov

Priemerná známka

Mechanik elektrotechnik

33

2,48

Podnikanie v remeslách            a službách

9

1,78

Mechanik hasičskej techniky

7

1,71

Programátor

5

2,4

 

 

Záverečná skúška v školskom roku 2016/2017:

 

Záverečnú skúšku vykonalo 43 žiakov:

prospeli s vyznamenaním                   10  žiakov       (23,3 %),

prospeli veľmi dobre                            7  žiakov       (16,2 %),

prospeli                                              26  žiakov       (60,5 %),

 

Záverečnú skúšku v  školskom  roku 2016/2017  vykonalo v učebnom odbore:

- inštalatér                                                      14 žiakov

- autoopravár – mechanik                              13 žiakov

- elektromechanik – siln. tech.                       10 žiakov

- stolár                                                              6 žiakov

               

 1. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, zoznam     

            uplatňovaných učebných plánov

 

 

Číslo a názov odboru

Názov ŠVP

Názov ŠkVP

Platnosť ŠkVP

2697 K mechanik elektrotechnik              

26

Elektrotechnika

Elektrotechnika

1.9.2013

začínajúc 1. ročníkom

s dodatkami

3355 H stolár

33

Spracúvanie dreva a hudobných nástrojov

Drevárstvo

1.9.2013

začínajúc 1. ročníkom     s dodatkami

3678 H inštalatér

36

Stavebníctvo, geodézia

a kartografia

Stavebníctvo

1.9.2013

začínajúc 1. ročníkom     s dodatkami

2487 H 01 autoopravár – mechanik

24

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Strojárstvo

1.9.2013

začínajúc 1. ročníkom     s dodatkami

2447 K mechanik hasičskej techniky

24

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Hasičská technika

1.9.2013

začínajúc 1. ročníkom     s dodatkami

2426 K  programátor obrábacích          a zváracích strojov a zariadení

24

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Programovanie obrábacích strojov

1.9.2013

začínajúc 1. ročníkom     s dodatkami

6403 L podnikanie v remeslách        

a službách

64

Ekonomika, organizácia, obchod a služby

Podnikanie v remeslách             

a službách

1.9.2013

začínajúc 1. ročníkom     s dodatkami

 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Úsek vedenia školy: riaditeľka školy, zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie (štatutárny zástupca), zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, vedúca technicko-hospodárskeho úseku. Všetci majú splnený kvalifikačný predpoklad.

 

Úsek teoretického vyučovania – 16 učiteľov na plný pracovný úväzok;  2 učitelia odborných predmetov na kratší pracovný úväzok. Dvaja učitelia odborných predmetov na dohodu o pracovnej činnosti; 1 učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov bola na materskej dovolenke, jeden učiteľ nespĺňal kvalifikačné predpoklady (nemal doplnkové pedagogické vzdelanie).  Dvaja externí učitelia náboženskej výchovy.

 

Úsek praktického vyučovania – 11 majstrov odbornej výchovy. Jeden majster nespĺňa kvalifikačné predpoklady.

 

Hospodársko-technický úsek – 9 zamestnancov na plný úväzok. Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.  Jedna upratovačka ukončila pracovný pomer výpoveďou zo zdravotných dôvodov.

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

   Pedagogickí pracovníci školy absolvovali:

 1. Aktualizačné – prípravné atestačné II. (MPC Prešov) – traja zamestnanci školy,
 2. Aktualizačné vzdelávanie (ŠIOV Bratislava) – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce v oblasti elektrotechniky – dvaja zamestnanci školy,
 3. Druhú atestáciu vykonali štyria zamestnanci školy.

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

V rámci propagácie školy sme uskutočnili stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ        a pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni. Na Dní otvorených dverí sme sa pred žiakmi ZŠ, ich pedagógmi a rodičmi  prezentovali kultúrno – umeleckou úrovňou školy, výrobkami žiakov školy (vyrobené  počas odborného výcviku a krúžkovej činnosti). Na prezentácií sa podieľali aj organizácie, s ktorými škola spolupracuje a naši absolventi. Naša škola sa prezentuje na súťaži zručnosti Mladý remeselník (stolár), Matematicky Klokan, iBobor, Castrol,  ZENIT v elektrotechnike a SOČ v informatike, v elektrotechnike, v záujmovej činnosti a strojárstve. Dobrovoľná hasičská jednotka vytvorená pri škole prezentovala študijný odbor mechanik hasičskej techniky na okresnej súťaži  Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, na celoslovenskej súťaži Tímový záchranár, v literárnej súťaži Ochrana pred požiarmi, kde v rámci Slovenskej republiky získali 2. a 3. miesto. Škola organizuje rôzne športové podujatia v rámci okresných, krajských kôl, do ktorých sa aktívne zapájajú pedagógovia a žiaci školy. V rámci zvyšovania odborného vzdelávania škola zorganizovala exkurzie pre pedagogických pracovníkov a žiakov z jednotlivých študijných a učebných odborov a to navštívením organizácií, podnikov, resp. výstav.  Z dôvodu lepšieho uplatnenia absolventov školy sme organizovali stretnutia študentov s niektorými vysokými školami, potencionálnymi zamestnávateľmi a úspešnými absolventmi našej školy. Žiaci školy pomáhali  pri zveľaďovaní  interiéru a exteriéru školy aj životného prostredia mesta Stará Ľubovňa a okolia Ľubovnianskeho hradu a Pienin.  Riaditeľka školy vyhlásila pri príležitosti Dňa študentstva súťaž o Putovný pohár riaditeľky školy v týchto športových disciplínach:  futbal, stolný tenis, silový trojboj, streľba zo vzduchovky. Žiaci zo študijných aj učebných odborov sa podieľali aj na zákazkovej činnosti školy pre verejnosť. Pre zvyšovanie kvalifikácií žiakov a ich ľahší vstup na trh práce škola organizovala zváračský kurz pre odbory autoopravár – mechanik, inštalatér, mechanik hasičskej techniky, programátorov a jednotlivcov z odboru mechanik elektrotechnik. Vyhlášku o elektrotechnickej spôsobilosti absolvovali žiaci z odboru mechanik elektrotechnik a elektromechanik. Pre odbor mechanik hasičskej techniky plavecký výcvik a kurz prvej pomoci, ktorú realizovali profesionáli z FALCK ACADEMY. Žiaci aj vybraní pedagogickí pracovníci sa zúčastnili posedenia s primátorom mestá Stará Ľubovňa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaže – školský rok 2016/2017       
                                                                           
 

Mesiac

Názov – obsah

Umiestnenie

Zodpovedný pedagog. prac.

 

05.10.2016

Vyhodnotenie lit. súťaže „Ochrana pred požiarmi očami detí“

Štelmach II. B 1. miesto

Kandrač IV.B   2. miesto

p. Prokipčák

 

 

 

13.10 2016

 

Cezpoľný beh – okresné kolo

družstvo na 1. mieste.

Kamil Havrila z III.B triedy 1. miesto Hrebík Tomaš  III. B  3. miesto a Gabštur  11. miesto

Mgr. Britaňak

 

15.10.2016

Cezpoľný beh – krajské kolo

družstvo na 15. mieste. Kamil Havrila z III.B triedy Hrebík Tomaš  III. B  20. miesto a Gabštur  11. miesto

Mgr. Britaňak

 

07.11.2016

08.11.2016

www. IBOBOR .sk   internetová súťaž z informatiky – juniori

                       - seniori

I.a II. ročník

III. a IV. ročník

Ing. Rúrová

 

11.11.2016

Sálový futbal – 1. miesto

 

Mgr. Britaňak

 

16.11.2016

Silná ruka stredoškoláka     22. ročník – Prešov

Schwartz Martin IV.B

Mgr. Britaňak

 

 

14.11.2016 –

15.11.2016

 

Súťaž zručnosti        „Mladý remeselník“                SOŠT – Prešov

Compeľ II.C 1.miesto

Hrebik  II.C 2. miesto

Bc. Borbely

Ing. Bittnerová

 

18.11.2016

Deň študenstva

Šanca pre pohyb Žiaci si mohli vybrať z piatich športových disciplín:

1 turistika,

2.stolný tenis,

3.silový trojboj,

4.streľba zo vzduchovky

5.futbal.

Futbal

1.miesto III. ročník                                                                     2. miesto   I. ročník                                                                     3. miesto  IV. ročník.

streľba zo vzduchovky

1. miesto Kormaník Juraj I.B

2. miesto Rusnaček Michal I.C

3.miesto  Bočkaj Róbert I.C

stolný tenis

1. miesto Cirbus Michal III.D

2. miesto Matfiak Samuel I.A

3. miesto Valigurský Vladimír IV.B silový trojboj

1.miesto  Dunka Vladimír III.D

2. miesto  Repka Dávid  III.A

3. miesto Šromovský Jozef III.A.

Hasičská štafeta:

1. miesto Klimko Adam III.D

2. miesto Štelmach Kristián II.B        

3. miesto  Guľaš Rastislav IV.B

Mgr. Britaňak

Mgr. Kuzár

Bc. Motýľ,

Bc. Sivuľka

p. Barlik

RNDr. Majirský

 

18.01.2017

Okresné kolo Anglickej olympiády - Bardejov

Erik Smrek IV.B

Mgr.Liščínská

 

26.01.2017

Castrol-súťaž automechanikov

školské kolo

Kaňa Kristián, Klimko Adam, Wittko Ján III.D,

Ing. Hudák

 

 

 

01.03.2017

Okresnom kole – stolný tenis

 OA Stará Ľubovňa

 Gondek Adam a Šľachtovský Marek z III.A, Havrila Kamil, Bandy Tomáš z III.B – 1.miesto

Mgr. Britaňak

 

02. 03. 2017

Školské kolo SOČ

Smrek IV.B,

Olšavský IV.B,

Pelikán IV.A

Ing. Rúrová

p. Kubis,

RNDr. Majirský

 

 

 

 

20.3.2017 

Krajské kolo  - stolný  tenis v

Šarišských Michaľanoch

Gondek Adam, Havrila Kamil, Bandy Tomáš obsadili 3. miesto v skupine

Mgr. Britaňak

 

20.03.2017

Matematický klokan

Adrian Perhač 54 bodov,

Samuel Pavlík 51 bodov,

Kristián Štelmach 45 bodov,

Daniel Račák 68 bodov,

Michal Vasilík 66 bodov,

Ondrej Waclav 63 bodov,

RNDr. Majirský

 

23.03.2017

Okresné kolo basketbalu

2. miesto

Šľachtovský Marek, Kandráč Vincent, Perháč Lukáš, Borovský Kristián, Konkoľ Ján, Waclav Ondrej, Poľančík Christofer, Dziak Adrián, Mitura Michal, Chlebák Šimon, Salamon Milan, Rohaľ Róbert

Mgr. Britaňak

 

24.03.2017

Turnaj vo florbale žiakov SŠ

Pompa Ladislav, Štellmach Lukáš, Perháč Lukáš, Stesňák Martin, Šľachtovský Marek, Konkoľ Ján, Waclav Ondrej, Kopčák Peter, Repka Dávid sa umiestnili na 5. mieste

 

Mgr. Britaňak

 

24.03.2017

Oblastné kolo súťaže CASTROL Junior 2017

Kaňa Kristián, Klimko Adam, Wittko Ján III.D,

Ing. Hudák

 

28.03.2017

Okresné kolo vo volejbale

 

4. miesto

Šľachtovský Marek, Konkoľ Ján, Waclav Ondrej, Chlebák Šimon, Salamon Milan, Nemergut Šimon, Škvara Milan, Kopčák Patrik, Štellmach Lukáš, Perháč Lukáš.

Mgr. Britaňak

 

31.03.2017

Súťaž CO - Bardejov

žiaci odboru mechanik hasičskej techniky: Kandráč Vincent, Schwartz Martin a Pavlovský Ján zo IV.B

Mgr. Britaňak

 

26.04.2017

Súťaž – Ochrana pred     požiarmi očami detí

1. miesto Kristián Stelmach II.B

2. miesto Martin Stesňák II.B

3. miesto Ján Feduš II.B

Ing. Rúrová

p. Prokipčák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurzie, prednášky, besedy -  školský rok 2016/2017

 

 

Dátum

Názov - obsah

Účastníci

Lektor, zodpovedný pedagog. pracovník

09.09.2016

1. účelové cvičenie

3. účelové cvičenie

I.A, I.B, I.C,

II.A, II.B, II.C,

Mgr. Britaňak

Mgr. Malastová

Ing. Gladiš

Mgr. Hrebíková

Mgr. Barlíková

Mgr. Vojtek

12. – 16. 9. 2016

Týždeň športových  aktivít

žiaci školy

Mgr. Britaňak

 

19.-21.09.2016

Kurz ochrany života a zdravia – Tatranská Lomnica

III.A, III.B, III.C, III.D,

Mgr. Britaňak

Mgr. Balintová

Ing. Bittnerová

29.9.2016

LIGNUM – EXPO Nitra

I.A, II.A, IV.APRO,III.C- stolár

Ing. Bittnerová

Bc. Borbély

 

28.9.2016

Exkurzia v knižnici – prihlásenie + online systém

I.A

Mgr. Malastová

 

30.9.2016

Protipožiarna hliadka- Ľubovniansky jarmok

IV.B Kandrač

Ing. Tyrpák

07.10.2016

Prezentácia novej technológie vodoinštaltérskej techniky  firmou  SPEEDFIT

I. II. III. ročník  odbor inštalatér

Mgr. Štupák

Bc. Stesňak

10.-12 2016

Plavecký  výcvik

MHT – III. ročník

Mgr. Britaňak

10.-12 2016

Zváračský  kurz

MHT – III. ročník

Ing. Hudák        p. Barlík

 

12.10.2016

ELOSYS - Trenčin

III.A, III.B,

Mgr. Motýľ

 

13.10.2016

Exkurzia – stolárska dieľna –MŠ –CZŠ Stará Ľubovňa

žiaci školy

Bc. Borbely

 

17.10.2016

Výchovný koncert  „ Zábrany bez zábran“

 

Mgr. Balintová

 

08.11.2016

Nemčina s nemeckou dobrovoľníčkou

II.C, IV.A,

Mgr. Vojtek

27.10.2016

Exkurzia – Letisko a HaZZ Košice

II.B, III.B, IV.B, MHT

p. Prokipčák

14.-15.11.2016

14.-15.11.2016

Zápis prvákov do knižnice

I.B, I.C,

Mgr. Balintová

Ing. Rúrová p. Barlík    Bc. Kollár,Bc. Borbely

15.11.2016

Exkurzia FVT, Planetárium, Solivar – múzeum a hvezdáreň,

III.A/B, IV.A/B,

Ing. Rúrová,       p. Kubis,

16.11.2016

Raňajky s primátorom

IV. A, IV.B

Pavlovský, Štefaník,

25.11.2016

Výchovný koncert  „ Ľudské práva“- Čekovský

II.C, III.C,

Mgr. Britaňák

Mgr. Balintová

29.11.2016

Prednáška  „ Zdravá výživa - diabetes“

 

I.B, III.C,

RUVZ

Mgr. Balintová

06.12.2016

Beseda „ Stop fajčeniu“

I.C, II.C,

RUVZ

Mgr. Balintová

09.12.2016

Beseda + test –„Sociometria – šikana „

I.C

RUVZ

Mgr. Balintová

31.01.2017

Jana z Arku v DJZ Prešov

 III.A,  III.B,  II.A, IV.A,

Mgr. Malastová

 Ing. Bittnerová.

 

02.02.2017

Anglické divadlo -  Peter Black 3

žiaci vyučujúci sa anglický jazyk študijných odborov

Mgr. Liščinská

Mgr. Hrebíková

Ing. Bittnerová

08.02.2017

Exkurzia FEI TUKE

 

IV.A, IV.B,

RNDr. Majirský

09.02.2017

 

Exkurzia AQUATHERM Nitra

 

15 žiaci odboru inštalatér prvého až tretieho ročníka

Ing. Sekelský,

 Bc. Stesňák,

Mgr. Štupák.

 

23.02.2017

Film o Peru – Štyri strany sveta

 

II.A, II.B,

Mgr. Balintová

Mgr. Britaňak 

Ing. Rúru

03.03. 2017

Ocenenie stolárov mestom –

Stará Ľubovňa

Najúspešnejší reprezentant mesta Tomáš Compeľ a poďakovanie za reprezentáciu mesta dostal aj Rastislav Hrebík, obaja žiaci III.C triedy.

Bc. Borbély

14.03.2017

Exkurzia Elektráreň - rozvodňa

III.C –elektromechaník, III.A/B ME

Mgr. Barlíková

Bc. Motýľ

14.03.2017

4. účelové cvičenie

 

II.A, II.B, II.C,

Mgr. Britaňak

15.03.2017

2. účelové cvičenie

I.A, I.B, I.C,

 

Mgr. Britaňak

 

16.03.2017

NATUR-PACK s Ekotopfilmom v Starej Ľubovni

 

 III.A, III.B

Bc. Sivuľka

Bc. Motýľ

Ing. Rúrová

22.03.2017

Protidrogový koncert  -

 Cesta do tmy - Poprad

 

I.A

Mgr. Malastová,

Ing. Kaslová,

12.04.2017

Exkurzia –Peugeot Trnava

MHT, AUO,

Ing. Hudák        p. Prokipčák

p. Tholt

p.Barlík

20.04.2017

Beseda so zisťovateľom príčin požiaru

II.B, III.B, IV.B -MHT

p. Prokipčák

Ing.Dušenko

05.05.2017

Beseda  - Pohlavné choroby a HIV

I.A

RÚVZ           Mgr. Bálintová

09.05.2017

Beseda s príslušníkom polície

III. a IV. roč.

p. Ženčuch

Ing. Hudák

26.05.2017

Exkurzia – Slobyterm SL

II.C - inštaláter

Ing. Gladiš Ján

30.05.2017

Exkurzia – MVE Sulín

I.A, I.B,

Mgr Balintová RNDr. Majirský

30.05.2017

Exkurzia – Nestville

Hniezdne

III.A, III.B,

Mgr. Hrebíková

Mgr. Britaňak

06.06.-09.06.2017

Exkurzia – Technické

 múzeum Praha

I.A, II.A, III.A,

Mgr. Malastová

Ing. Bittnerová

Ing. Kaslová

Ing. Poliščák

19.06.2017

Exkurzia – Veolia Jakubany

II.C - inštaláter

Ing. Gladiš Ján

 

 

 

Informácie v tlači

 

Ľubovnianske noviny:

 • Deň otvorených dverí –  december 2016

   -     vyhodnotenie súťaže zručnosti – stolár, SOČ, Castrol

   -     raňajky s primátorom mestá so zástupcami žiakov školy a pedagogickými pracovníkmi

   -     informácie o maturitných a záverečných skúškach

 • informácie o možnosti štúdia na škole
 • vyhodnotenie súťaže dobrovoľnej hasičskej jednotky
 • ponuka zákazkovej činnosti na škole
 • ponuka rekvalifikácie – zváračský kurz (Z-M1; Z-E1; Z-G1)

 

Časopis Požiarnik

 • vyhodnotenie súťaže Ochrana pred požiarmi očami detí

 

Popradsko – Kežmarsko – Ľubovniansko:

 • informácie o možnosti štúdia v dennej aj externej forme – nadstavbového a skráteného štúdia
 • ponuka zákazkovej činnosti

 

 

 

 

 

 

Škola:

 1. vydáva každý mesiac vlastný časopis ZÁBLESK,
 2. vypracovala brožúrku informácií o možnostiach štúdia a iných aktivitách na škole,
 3. pripravila propagačný materiál,
 4. priebežne aktualizovala web-stránku školy.

 

 

j) Údaje o projektoch, v ktorých bola škola zapojená

 

      V školskom roku 2016/2017 bola naša škola zapojená do týchto projektov:

 • Rozvoj stredného odborného vzdelávania,
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

 

      Okrem toho sa škola zapája do projektov, pri ktorých získava modernú didaktickú techniku a školenie pedagogických zamestnancov.

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

 

V školskom roku 2016/2017 sa na našej škole konala:

 

1. Finančná kontrola PSK so zameraním na hospodárenie, nakladanie s verejnými prostriedkami, majetkom školy a na verejné obstarávanie. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a preto neboli ani  žiadne opatrenia.

 

2. Kontrola Slovenskej obchodnej inšpekcie so zameraním na vykurovacie systémy. Kontrola uložila vykonať kontrolu vykurovacieho systému. Nedostatok bol odstránený v priebehu jedného týždňa.

 

3. Kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so zameraním na kolaudáciu stavby „Šikmé strechy SOŠT v Starej Ľubovni – Sekcia A a B“.  Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.

 

 

l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

      Škola má na úseku teoretického vyučovania 10 klasických tried a 14 odborných učební  (učebňa merania,   4 učebne výpočtovej techniky, jazyková učebňa, odborná učebňa pre základy elektrotechniky,  odborná učebňa pre autoopravárov, inštalatérov a mechanikov hasičskej techniky, učebňa matematiky a fyziky, slovenského jazyka a literatúry, odbornú učebňu programátorov a jednu multimediálnu učebňu).

Vlastní telocvičňu a posilňovňu, ktoré využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a mimoškolské aktivity pre žiakov a organizácie v rámci okresu a kraja. Na mimoškolské aktivity sa využíva aj zasadačka a  klubovňa SOŠT. 

Odborný výcvik má 13 dielní so 176 pracovnými miestami pre odbory elektrotechnické, inštalatérske, autoopravárenské, stolárske a má dve odborné učebne pre elektrotechniku a autoopravárenstvo. V priestoroch praktického vyučovania sa nachádza pracovisko zváračskej školy.

 

Podnikateľskú činnosť škola vykonáva na zváračskej škole, ročný objem výkonov bol vo výške 15 415,45 EUR a zisk k 31.12.2016 po zdanení bol vo výške 145,87 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na zlepšenie MTZ školy.

 

Na zlepšenie technických podmienok edukačného procesu žiakov bolo zakúpené nasledovné vybavenie:

  • kotúč diamantový
  • literatúra – CNC, Technické kreslenie
  • batéria  GPI
  • projektor EPSON
  • Switch TP-LINK
  • merací prístroj UNIMER 09
  • zverák YORK (2 kusy)
  • materiál na krúžkovú činnosť elektrikárov
  • Yamaha
  • stojan na klávesy
  • mikrofónový stojan (2 kusy)
  • literatúra pre automechanikov
  • WD HD 1 T ext., WD Elements
  • materiál na krúžkovú činnosť – teória
  • UNIMAT celokovová CNC 3-osová frézka
  • prepojovacia doska SEG
  • transformátor malých napätí
  • napájací zdroj taktovaný
  • sada SEG elektrická energia
  • rozbrúsovačka  el. 2414 MAKITA

 

V celkovej hodnote:                                  6 924,38  €

            

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

1.  Finančné prostriedky  poukázané z PSK na žiakov v roku 2016 boli  

     729 027  EUR (zdroj 111) a 5 169 (zdroj 41), spolu  734 196 EUR

 

     z toho:  - hlavná činnosť                                            716 010

                  - vzdelávacie poukazy                                      6 299

                  - maturitné skúšky                                            1 880

                  - lyžiarsky kurz                                                 3 469

                  - kréditový príplatok                                         1 369

                  - mzdy a odvody                                              5 169 

 

 1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od    

rodičov                                                                                      0,-

 

 3.   Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v EUR

 

za 1 až 12/2016                                                                   6 299

  

  

  

Použitie finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy podľa financovaných aktivít v EUR

 

- mzdy                                                                                         2 334

- odvody                                                                                         816

- prevádzkovo – materiálne zabezpečenie krúžkov                3 149

spolu                                                                                            6 299

 

 

4. Škole neboli poukázané žiadne finančné prostriedky od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov.

 

 5.    Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov v EUR

 

- sociálne štipendiá prijaté a vyplatené v roku 2016                3 115,32

 

 

         Okrem finančných prostriedkov poukázaných z PSK Stredná odborná škola technická vytvorila aj vlastné finančné zdroje, ktoré dosiahla z tržieb z hlavnej činnosti vo výške         73 433  EUR, z toho:

 

- príjmy za výrobky a služby                                                        16 013

- príjmy z prenájmu                                                                     26 477

- za stravu žiakov a zamestnancov                                               30 963

- ostatné príjmy (dobropisy, úroky)                                                      0

  Celkom                                                                                      73 453

 

 

n)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere na školský rok 2016/2017 a jeho

     plnenie

 

 

Cieľ

Vyhodnotenie

 

Revidovať školské vzdelávacie programy v zmysle platnej legislatívy – zmena ŠVP od 01.09.2013 (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk)

 

 • jednotlivé ŠkVP boli inovované a vypracované nové rámcové učebné plány

 

Spolupráca so zamestnávateľmi organizácií  v rámci   regiónu  pri vytváraní školských vzdelávacích programov, pri umiestňovaní žiakov na odborný výcvik a pri ukončovaní štúdia na maturitných a záverečných skúškach

 

 • viac ako 5 % žiakov 3. a  4. roč. vykonávalo    praktickú prípravu  v zmluvných organizáciách (Tamatex, Alica – elektro,  Sofer s. r. o., HaZZ,  Autoservisy v Starej Ľubovni a okolí)

 

 

V študijnom odbore mechanik hasičskej techniky zabezpečiť požiarnu techniku a vytvorenie hasičskej jednotky na škole

 

 • v rámci spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom v Starej a Novej Ľubovni a firmou PROMETEUS bola doplnená požiarna technika a vytvorená hasičská jednotka, ktorá sa prezentovala  na súťaži v rámci okresu Stará Ľubovňa a celého Slovenska – Tímový záchranár a súťaž Dobrovoľných hasičských jednotiek

 

 

Uplatnenie absolventov v praxi

 

 

 • 18 % absolventov je evidovaných ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce, ostatní absolventi našli svoje uplatnenie (na VŠ bolo prijatých 11 absolventov, t. j. 21 %, v nadstavbovom štúdiu pokračujú 13 absolventi, t. j. 30 %) a ostatní našli svoje uplatnenie na trhu práce

 

Zlepšiť uplatnenie absolventov na trhu práce prostredníctvom kariérového poradcu na škole

 • zvýšili sa percentá uplatnených absolventov na trhu práce

 

Lepšia informovanosť o štúdiu    

na  VŠ prostredníctvom kariérového poradcu školy

 • beseda so zástupcami Fakulty výrobných   technológii Prešov                      
 • beseda s bývalými absolventmi našej školy, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium a sa uplatnili v našich organizáciách, ale aj v zahraničí 
 • prezentácia Stavebnej fakulty Košice
 • beseda so zástupcami Technickej univerzity v Košiciach                             

 

 

Spolupráca s  Úradom práce, sociálnych vecí a  rodiny v Starej Ľubovni                                                    

 • beseda s pracovníkmi úradu práce na tému: Čo robiť, keď mám v ruke maturitné vysvedčenie a výučný list
 • informovanosť na tému: EURES MLADÝM – systém na úrade práce, ktorý ponúka voľné pracovné miesta pre jednotlivých absolventov

 

 • prezentácia Stavebnej fakulty Košice
 • beseda so zástupcami Technickej univerzity v Košiciach

Zlepšiť spoluprácu  s VŠ

 • Deň otvorených dverí na Katedre  elektrotechniky a informatiky, TU Košice
 • Žilinská univerzita a Prešovská univerzita, Fakulta výrobných technológií Prešov – futbalový zápas medzi školami                                                      

 

 

Rozšíriť kvalifikáciu žiakov o zváračský preukaz z odboru autoopravár-mechanik, inštalatér, mechanik hasičskej techniky, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 • 95 %  žiakov z odborov získalo zváračský preukaz      Z-M1 a  Z-G1
 • dobrovoľne traja žiaci urobili zváračský kurz z odboru elektromechanik

 

Rozšíriť kvalifikáciu žiakov z odboru mechanik hasičskej techniky získaním kurzu prvej pomoci a absolvovaním plaveckého výcviku

 • 100 % žiakov absolvovalo 16 hodinový kurz prvej pomoci a získalo  po ukončení kurzu osvedčenie
 • 90 % žiakov sa stalo plavcami

  

 

Zvýšiť počet žiakov                 

v študijných aj učebných odboroch     -  60 %  z celkového počtu žiakov                                                                          

 • naša škola naplnila plán troch tried pre školský rok 2017/2018 a do prvého ročníka nastúpilo 61 žiakov, z toho do študijných odborov 30 žiakov a do učebných odborov 31 žiakov
 • podarilo sa obnoviť štúdium v programátorovi, odbor veľmi požadovaný na trhu práce

 

 

Zmodernizovať a doplniť didaktickou technikou a pomôckami odborné učebne a dielne odborného výcviku

 • učebne a dielne boli dovybavené didaktickou technikou, pomôckami, náradím, nástrojmi ...
 • zriadenie novej jazykovej učebne – interaktívny dataprojektor, vizualizér, DVD prehrávač, programy pre začiatočníkov a mierne pokročilých z anglického jazyka, nemeckého jazyka a ruského jazyka

 

 

Zabezpečiť nové šatníkové skrine do vestibulu školy

 

 • v školskom roku 2016/2017 boli zakúpené nové šatníkové skrine 

 

Zabezpečiť realizáciu elektronickej žiackej knižky

 

 • každý zákonný zástupca žiaka obdŕžal prístupové heslo na elektronickú žiacku knižku

Vytypovať organizácie, ktoré by v meste Stará Ľubovňa mohli realizovať duálne vzdelávanie 

 • firma Sofer s. r. o. prejavila záujem o duálne vzdelávanie žiakov z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Príprava tém a ich realizácia na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a záverečnej skúšky pomocou v spolupráci s firmami

 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky odboru mechanik hasičskej techniky sa realizovala v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom v Starej Ľubovni, s firmou PROMETEUS a dobrovoľnými hasičskými zbormi v Starej Ľubovni
 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa realizovala v súčinnosti s firmou Sofer,   s. r. o., kde žiaci vykonávali praktické vzdelávanie

Vykonanie skúšok o elektro- technickej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009

Z. z.

 

 • úspešne absolvovalo 38 žiakov (28 žiakov študijného odboru mechanik elektrotechnik a 10 žiakov učebného odboru elektromechanik – silnoprúdová technika

 

 

 

Umožniť rekvalifikáciu dospelých v tzv. skrátenej forme štúdia v odboroch požadovaných na trhu práce

 • v školskom roku nastúpilo do odboru inštalatér a elektromechanik 23 žiakov

 

  

 

 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých  sú nedostatky  

    a návrhy na ich zlepšenie

 

 

             Dobré výsledky žiaci dosahujú v oblasti vzdelávania v odboroch stolár,  autoopravár-mechanik, inštalatér, mechanik hasičskej techniky, mechanik elektrotechnik, hlavne v súťaži zručnosti Mladý remeselník, kde obsadili 1. a 2. miesto v súťaži jednotlivcov. V literárnej celoštátnej súťaži Ochrana pred požiarmi sme získali 1. a 2. miesto. V športových súťažiach sa naši žiaci umiestnili v Cezpoľnom behu – okresné kolo získali 1. miesto, v Sálovom futbale  - 1. miesto, okresné kolo v basketbale – 2. miesto, okresné kolo vo volejbale – 4. miesto, krajské kolo v stolnom tenise – 4. miesto, Silná ruka stredoškoláka v rámci PSK – 4. miesto, majstrovstva Európy FISTC v pretekoch psích záprahov na krátke trate v Rakúsku – 4. miesto.

            V tomto školskom roku sme zaznamenali zvýšený záujem žiakov o štúdium na našej škole z dôvodu dobrého uplatnenia našich absolventov na trhu práce. Dôvodom môže byť získanie zváračského preukazu u žiakov v III. ročníku, ktorý im slúži aj ako ďalší výučný list, získanie kurzu prvej pomoci a osvedčenie elektrotechnickej spôsobilosti, vykonávanie praktického vyučovania v jednotlivých firmách.  

             Zaznamenali sme zvýšený dopyt na produktívne práce počas odborného výcviku, ktorým sa zlepšuje ekonomická situácia školy. Pedagogickí pracovníci spĺňajú kvalifikačné požiadavky na výkon svojej profesie, jeden si dopĺňa pedagogické vzdelanie (doplnkovým pedagogickým vzdelaním). Prílev nových pracovníkov je treba zabezpečiť v budúcnosti najmä do oblasti autoopravárenstva a inštalatérstva (VŠ vzdelanie na úseku teoretického aj praktického vyučovania). Využívať odbornosť pedagogických pracovníkov pri cvičných prácach v SOČ a ZENITe.

             V školskom roku 2016/2017 bolo opravené schodište spájajúce odborný výcvik s teoretickým vyučovaním.  

Nedostatky zaznamenávame v nenaplnení odboru obrábač kovov, ktorý je veľmi požadovaný na trhu práce.

Zvýšiť propagáciu daného odboru v spolupráci s jednotlivými zamestnávateľmi.

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na

     pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

            To, že škola dobre pripravuje žiakov pre výkon povolania je aj následné uplatnenie sa žiakov na pracovnom trhu hlavne v tých organizáciách, kde žiaci vykonávali odbornú prax v rámci regiónu. Žiaci s výučným listom v rámci zvyšovania svojej kvalifikácie pokračujú v nadstavbovom štúdiu v odbore podnikanie v remeslách a službách a strojárstvo, aby získali úplné stredné odborné vzdelanie, získali maturitné vysvedčenie a tak mali väčšiu možnosť zapojiť sa do pracovného trhu.  Uplatnenie sa žiakov na pracovnom trhu je aj v rámci štátov EÚ, hlavne z učebných odborov. V tomto školskom roku sme zaznamenali zvýšený záujem žiakov o štúdium na našej škole z dôvodu dobrého uplatnenia našich absolventov na trhu práce.  Žiaci sa podieľajú aj na zákazkovej činnosti školy a ich produktívne práce a služby dosiahli za rok 2016 objem  1 990,24 EUR. K 30.6.2017 objem  tržieb dosiahol  455,55 EUR.  Žiadané sú najmä profesie autoopavár – mechanik, inštalatér, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (so zváračským preukazom CO2), elektromechanik pre silnoprúdovú techniku, mechanik elektrotechnik  (s absolvovanou vyhláškou č. 508/2009 Zb. z. § 21 o elektrotechnickej spôsobilosti), stolár. Absolventi našej školy sa uplatnili vo firmách Panasonic Stará Ľubovňa, Sofer, s. r. o., mkem Stará Ľubovňa a u drobných živnostníkov (predaj elektroniky, servis PC, internetové siete, Autoservisy).

Z celkového počtu absolventov študijných odborov pokračuje v štúdiu na VŠ             11 žiakov (21 %), najmä   v elektrotechnických odboroch.

 

 

 

 2.        a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

                                                                                                                                            

         Celý výchovno-vzdelávací proces (teoretické a praktické vyučovanie) sa uskutočňuje v jednej budove. Vyučovanie začína o 7.30 hod. a končí o 14.00 hod. na teoretickom vyučovaní, na odbornom výcviku začína vyučovanie o 7.00 hod. Žiaci majú desiatové prestávky a polhodinovú obedňajšiu prestávku, ktorú využívajú na teplé obedy v jedálni PALMA, ktorá je v budove školy. Pitný režim si môžu zabezpečiť aj v bufete. Každý žiak školy má svoju vlastnú šatňovú skrinku. Triedy sú veľké, každoročne udržiavané hygienickou maľbou, dostatočne osvetlené, počas vyučovania a cez prestávky vetrané. Podľa potreby sa vymieňa školský nábytok, podlahy, dopĺňa sa materiálno-technické vybavenie školy. Opravila a zateplila sa zatekajúca strecha, čím sa zvýšila aj tepelná úroveň školy. Opravené schodisko znižuje nebezpečenstvo úrazu pracovníkov a žiakov školy. Celá škola má vymenené okná a tak zlepšenú tepelnú izoláciu školy.

 

 

 

 

            b) Voľnočasové aktivity školy

 

Na škole pracovalo 16 záujmových krúžkov, do ktorých sa prostredníctvom vzdelávacích poukazov prihlásilo celkom 199 žiakov, čo je 68,4 % z celkového počtu žiakov na škole. Krúžky boli zamerané na zvyšovanie vzdelanosti, získavania odbornej praktickej zručnosti, na športové aktivity ale aj na kultúru.

V tomto školskom roku bolo našim cieľom vytvoriť všetkým žiakom,  ktorí majú záujem o pravidelnú telovýchovnú aktivitu, čo najlepšie podmienky. Za týmto účelom boli vytvorené tieto záujmové krúžky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. č.

Názov krúžku

Počet prihlásených žiakov v krúžku

Vedúci krúžku

  1.

Automobilová elektrotechnika

16

p. Tholt Peter

  2.

CNC programovanie

14

Ing. Sekelský Miroslav

  3.

Elektrotechnický krúžok

6

Bc. Sivuľka Juraj

  4.

Florbalový krúžok

17

Mgr. Britaňak Štefan

  5.

Futbalový krúžok

30

Ing. Gladiš Vladimír

  6.

Krúžok anglického jazyka

9

Mgr. Liščinská Lívia

  7.

Krúžok elektrotechnikov

7

p. Kubis Pavol

  8.

Krúžok tvorivo odbornej činnosti

7

Bc. Stesňák Stanislav

  9.

Hudobno spevácky krúžok

11

Ing. Poliščák Marián

10.

Matematicky krúžok

12

RNDr. Majirský Dušan

11.

Počítačový krúžok

5

Ing. Rúrová Denisa

12.

Práca s drevom

5

Bc. Borbély Jozef

13.

Príprava maturitných skúšok zo SJL

24

Mgr. Malastová Alica

14.

Turisticko fotografický  krúžok

8

Bc. Motýľ Ľubomír

15.

Volejbalový krúžok

12

Mgr. Britaňak Štefan

16.

FITNES

16

Mgr. Vojtek Klaudia

Celkový počet žiakov v krúžkoch:

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi

 

            Na škole pracuje Rada rodičov, ktorú tvorili zástupcovia rodičov jednotlivých tried.  Ich hlavnou činnosťou je spolupráca pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Aktívne spolupracuje pri mimoškolských akciách a podieľa sa na ohodnotení  výsledkov jednotlivých žiakov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Organizácie, ktoré sa podieľajú na praktickej príprave

 

            Praktickú prípravu v organizáciách v minulom školskom roku vykonávalo 20 žiakov. Vo firme Sofer vykonávali prax žiaci 4. ročníka v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Žiaci z odboru mechanik hasičskej techniky vykonávali prax v HaZZ Stará Ľubovňa. Žiaci z odboru mechanik elektrotechnik vykonávali prax vo firme TAMATEX, ELEKTRO Alica. Autoopravár – mechanik konal prax vo firmách  Autoservis Šalamon, EUROEXPRES – Ochotnícky, GB Guľaš, AERO SYSTEM s.r.o.,AT AUTO s.r.o.,Petros servis, Tropp Pavel, Matfiak Štefan, VEOLIA – Podtatranská vodárenská spoločnosť  Stará Ľubovňa,

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa  22.09.2017

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Daniela Šidlovská

                                                                                                                 riaditeľka SOŠT

 

 

 

 

Príloha:

Správa o hospodárení SOŠT v Starej Ľubovni za rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria