O škole

Profil školy

Všeobecná charakteristika školy

 

Stredná odborná škola technická v Starej Ľubovni (k 31.12.2008 Stredné odborné učilište) je školou, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. PSK ju zriadil podľa § 21 až 23 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem, na základe § 22 ods. 3 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.


Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine sa dňom 1.1.2009 není názov školy na Stredná odborná škola technická, Levočská 40 v Starej Ľubovni podľa rozhodnutia MŠ SR pod číslom CD-2008-22725/48007-1:917.

        

    Stredná odborná škola technická, Levočská 40, sa nachádza v priemyselnej časti Starej Ľubovne, v mestskej časti Rovinky. Je umiestnená asi 1km od centra Starej Ľubovne. Dostupnosť je dobrá MHD – zastávka je priamo pred budovou školy, ako aj zastávka prímestskej autobusovej dopravy v smere na Novú Ľubovňu.

 

Veľkosť a vybavenie školy

    Hlavná budova školy je 2-3 poschodová. Je rozdelená na časť pre teoretické a praktické vyučovanie, ktoré je prepojené spojovacou chodbou. Na prízemí (školy) sa nachádza školská kuchyňa s jedálňou, šatne, kotolňa. Na 1.-3. poschodí teoretického vyučovania sú umiestnené triedy, odborné učebne, klubovňa, zasadačka, ktoré sú vybavené zvukovým ozvučením a audiovizuálnou technikou. Riaditeľstvo školy sa nachádza na 1. poschodí v časti teoretického vyučovania. Praktické vyučovanie prebieha v druhej časti budovy spojenej spojovacou chodbou. Na prízemí sú dielne pre autoopravárov, stolárov, programátorov obrábacích strojov a zariadení a zváracia škola, na 1. poschodí dielne pre elektromechanikov, inštalatérov, stolárov a telocvičňa. Na 2. poschodí dielne pre mechanikov elektrotechnikov a mechanikov hasičskej techniky. Škola má kapacitu (asi) 400 žiakov, v súčasnosti študuje približne 290 žiakov v 13 triedach. Sú to triedy študijného odboru mechanik - elektrotechnik, programátor obrábacích strojov a zariadení aj mechanik hasičskej techniky  a učebných odborov elektromechanik - silnoprúdová technika, stolár, inštalatér a autoopravár. Žiaci všetkých učebných odborov majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole v odbore podnikanie v remeslách a službách a autoopravári a inštalatéri v odbore strojárstvo. V súčasnosti sa na škole pripravuje v študijných odboroch 160 žiakov - čo je 55%, v nadstavbovom štúdiu v  externej forme štúdia 10 žiakov –4% a v učebných odboroch 120 žiakov - čo je 41%. Na škole máme vybavené odborné učebne pre elektroodbory, odbornú učebňu pre autoopravárov, inštalatérov, programátorov obrábacích strojov a zariadení i mechanikov hasičskej techniky, 1 učebňu cudzieho jazyka a 1 učebňu slovenského jazyka s knižnicou,  1 učebňu na vyučovanie matematiky a fyziky i 3 učebne výpočtovej techniky s prístupom na internet. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, spoločenské miestnosti – klubovňu a zasadačku. Máme peknú veľkú telocvičňu, ktorá má vlastné sociálne priestory, sprchy a posilňovňu. Praktické vyučovanie prebieha v priestore odborného výcviku. Jej priestory sú rozčlenené na dielne ručného a strojového spracovania kovov a dreva, v ktorých žiaci získavajú základné praktické zručností v práci s rôznymi materiálmi, učia sa zodpovednosti, k dodržiavaniu bezpečnosti pri práci, pracovať v skupine aj jednotlivo. Jednotlivé dielne, učebne a elektrolaboratória odborného výcviku sú adekvátne vybavené pre vykonávanie odborných činností vyplývajúcich z odborného zamerania daného učebného alebo študijného odboru. Kapacitne postačujú priestory budovy odborného výcviku pre 170 žiakov. K dispozícii majú žiaci aj sociálne zariadenia a šatne. Na škole pracuje 5 predmetových komisií, ktoré pripravujú pre žiakov aktivity vyplývajúce z ich zamerania za účelom zvýšenia záujmu o daný predmet. Jednotlivé predmetové komisie navzájom spolupracujú, či už pri tvorbe školských vzdelávacích programov i tematických plánov, ako aj pri organizácií aktivít počas školského roka. Na škole je funkčná 11-členná Rada školy. Tvoria ju zástupcovia pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy, zástupcovia rodičov, žiakov a poslancov PSK. Rada školy sa vyjadruje k zaraďovaniu študijných a učebných odborov do siete školy, k počtu tried a prijímaných žiakov a je informovaná o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, o aktivitách školy aj o ekonomickej situácii školy. Pri škole pracuje aj Rada rodičov, členmi ktorej sú zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy. Vedenie školy spolupracuje s rodičmi, reaguje na pripomienky rodičov, prijíma návrhy zo strany rodičov a podľa možnosti ich rieši. Žiaci školy majú tiež svojich zástupcov za jednotlivé triedy v žiackej samospráve – Študentskej rade, ktorá je funkčná, spolupracuje so Študentským parlamentom mesta Stará Ľubovňa. Študentská rada zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia a majstri využívajú svoje kabinety a zborovňu, kde každý pracovník má prístup k internetu. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Na odbornom výcviku má každý žiak pridelenú svoju vlastnú šatňovú skrinku počas celého štúdia.

V posledných rokoch prebehla rozsiahla rekonštrukcia budovy školy: nová strecha, plastové okná, opravilo sa schodište na vstupných a únikových východoch školy, v triedach boli vymenené podlahy, stoly a stoličky, každoročne sa obnovuje maľba stien. 

 

 Plánované aktivity školy

   Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť v priebehu troch rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole. Prioritou je vychovať absolventov schopných plniť požiadavky budúcich zamestnávateľov. Sú schválené tieto nové šrudijné odbory, o ktoré je v súčasnosti zo strany zamestnávateľov zväčšený záujem a úrad práce zaznamenáva nedostatok takýchto odborníkov: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení s možnosťou pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a učebný odbor obrábač kovov s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole.

 

Záujmové aktivity:

 • Stolnotenisový krúžok
 • Volejbalový krúžok
 • Futbalový krúžok
 • Krúžok anglického jazyka
 • Florbalový krúžok
 • Krúžok matematiky
 • Elektrotechnické krúžky (2)
 • Hasičský krúžok
 • Krúžok počítačový
 • Turisticko fotografický krúžok
 • Automobilová elektrotechnika
 • Spracovanie kovov a plastov
 • Práca s drevom  
 • CNC programovanie
 • Drevo, kov a suveníry
 • FITNES 
 • Hudobno spevácky krúžok
 • Krúžok tvorivo odbornej činnosti
 • Príprava maturitných skúšok zo SJL

 

Súťaže

 • ZENIT v elektrotechnike a elektronike ·  
 • Súťaže zručnosti pre autoopravárov - CASTROL ·  
 • Súťaže zručnosti pre stolárov - MLADÝ REMESELNÍK ·  
 • Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pangea 
 • Matematicko - korešpondenčný seminár MAKS
 • Súťaže z elektrotechniky,  informatická súťaž IBOBOR, Elektrotechnická olympiáda, ATP Journal
 • Hasičské súťaže: Tímový záchranár, literárna súťaž: "požiar očami detí", hasičská štafeta, hasičský útok, Železný hasič
 • Stredoškolská odborná činnosť
 • Olympiády  v anglickom a nemeckom jazyku
 • Tanečno-spevácke súťaže, súťaž Záujmovo-umeleckej činnosti, ...

 

Športové akcie

 • Volejbalové turnaje (Majstrovstvá Slovenska, krajské kolá, okresné kolá žiakov a pedagógov) ·  
 • Stolnotenisový turnaj ·  
 • Cezpoľný beh ·  
 • Halový futbal a florbal·  
 • Basketbal
 • Protipovodňové cvičenie
 • Paintball
 • VSE City Run
 • Silná ruka stredoškoláka
 • Šanca pre pohyb - celoškolská súťaž  o putovný pohár riaditeľky školy v silovom trojboji, stolnom tenise, volejbale,  futbale, streľbe zo vzduchovky, hasičskej štafete a turistike
 • Mestská liga vo futbale
 • lyžiarsky kurz, plavecký kurz, Kurz ochrany života a zdravia, účelové cvičenia,...

 

Exkurzie

 • Návšteva autosalónu v Nitre ·  
 • Návšteva výstavy nábytok a bývanie v Nitre ·  
 • Exkurzia na AQUA-THERM v Nitre
 • Návšteva Oswienčinu ·  
 • Elektrotechnická výstava ELOSYS Trenčín ·  
 • Návšteva Dukly a Svidníka
 • STK, SOFER a AMH metal Stará Ľubovňa
 • IBV Nová Ľubovňa - VN a NN rozvodňa
 • Galéria a dom mešťana SL
 • Múzeum SNP v B. Bystrici,
 • Pamätihodnosti Londýna
 • Výrobných zariadení podľa odborov v rámci regiónu ·  
 • Inštalanova a.s., ALD Mobil, Panasonic, MKEM, PL  Profy Orlov, Javorina Spišská Belá, Anova Plaveč, Vodná elektráreň Sulín, Čistiareň odpadových vôd a úpravňa vody Jakubany, knižnica, ÚPSVaR, tepelná elektráreň Vojany, jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice, rozvodňa 110 kV v Starej Ľubovni, vysielač Kotník, vysoká škola technická v Košiciach, vysoká škola Katolíckej univerzity v Starej Ľubovni, jazyková škola Target v Starej Ľubovni, vodná elektráreň Čierny Váh, HAZZ Prešov, Žilina, Martin, Obchod s hasičskou výstrojou Florián, FV TUKE v Prešove, RTVS Košice, DHZ Nová Ľubovňa, SŠ požiarnej ochrany v Žiline, Hasičské múzeum v Martine-Priekope, SOŠ Poprad-Matejovce, návšteva hradu, skanzenu a vojenského tábora Stará Ľubovňa,...

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

 •   Návšteva divadelných predstavení v Prešove /slovenských a rusínskych/ a Košiciach
 • ·   Anglické divadlo a koncerty v DK Stará Ľubovňa
 • Deň otvorených dverí, burza práce a informácií·  
 • Spoločenské akcie v domove dôchodcov ·  
 • Kontaktné veľtrhy a výstavy – Ľubovňa Kontakt ·  
 • Deň Študentstva - prijímanie prvákov do jednotlivých cechov ·  
 • Charitatívne akcie – Liga proti rakovine, Modrý gombík
 • Eduzber, Vyčistíme si Slovensko, Týždeň vedy a techniky, Európsky týždeň, Deň Prešovského samosprávneho kraja, Workshop študenstskej rady, Energetický deň PSK, oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Stará Ľubovňa z radov pedagógov i žiakov, výchovné koncerty, výstavy Prečo som na svete rád/rada, týždeň slovenských knižníc, Deň záchranárskych zborov, rozhovory pod lampou, Okresná prehladka ZVČ, EURES mladým, Európsky informačný deň a ďalších...

 

Mediálna propagácia

 • Letáky a prezentácia školy na základných školách v okrese a na Burze ÚPSVaR
 • Príspevky do Ľubovnianských novín a Popradska, časopisu Požiarnik i KID v Starej Ľubovni·  
 • Aktualizácia www stránky ·  
 • Vydávanie vlastného školského časopisu Záblesk

 

Besedy a pracovné stretnutia

 • Ako na trh práce (úrad práce) ·  
 • Ako sa správne učiť (výchovný poradca) ·  
 • Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície) ·  
 • Zdravá výživa ·  
 • Drogy- fajčenie, alkohol... ·  
 • Manželstvo, rodičovstvo, partnerské vzťahy, sexuálna výchova (HIV a iné pohlavné choroby)
 • Zdravotné, sociálne zabezpečenie
 • Prednášky oddelenia hygieny a výživy RUVZ zamerané na sexuálnu a rodinnú výchovu, škodlivosť fajčenia a užívania návykových látok i správnu výživu, prednášky ÚPSVaR zamerané na podporu zamestnanosti a cezhraničnú spoluprácu, prednášky knižnice na podporu čítania mladých, Polície zamerané na trestuprávnu zodpovednosť a dopravnú výchovu. Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy.

Charakteristika pedagogického zboru  

   Pedagogický zbor vrátane majstrov odborného výcviku tvorí 31 pedagógov, z ktorých niektorí pracujú na kratší pracovný úväzok na dohodu a 2 externe. Priemerný vek pedagógov je okolo 49 rokov. Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Výchovný poradca školy pomáha pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, kariérový poradca školy poskytuje odborné poradenstvo pri rozhodovaní žiakov o pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu. Koordinátorka pre výchovu a rodičovstvo a 2 koordinátorky protidrogovej prevencie sa pravidelne zúčastňujú školení a pripravujú zaujímavé prednášky pre žiakov školy.
 
   Súčasťou plánu práce školy ja aj ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Manažment školy si uvedomuje, že neustále vzdelávanie pedagogických zamestnancov má vplyv na kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu, preto podporuje záujem zamestnancov o štúdium a vytvára im vhodné podmienky pre ďalšie vzdelávanie.
 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

   Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi. Každý rok organizuje Deň otvorených dverí pre základné školy, na ktorom informujeme najmä výchovných poradcov a žiakov základných škôl o profile školy a charakteristike odborov, na ktoré škola pripravuje. Škola je skutočne otvorená a žiaci prechádzajú pracoviskami odbornej praxe a teórie. Škola výborne spolupracuje s Úradom práce pri umiestňovaní absolventov školy na voľné pracovné miesta  a zabezpečuje rekvalifikačné kurzy: najmä v oblasti zvárania /ročne v objeme cca 15 000 €/
 

 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi. Každý rok organizuje Deň otvorených dverí pre základné školy, na ktorom informujeme najmä výchovných poradcov a žiakov základných škôl o profile školy a charakteristike odborov, na ktoré škola pripravuje. Škola je skutočne otvorená a žiaci prechádzajú pracoviskami odbornej praxe a teórie. Škola výborne spolupracuje s Úradom práce pri umiestňovaní absolventov školy na voľné pracovné miesta  a zabezpečuje rekvalifikačné kurzy: najmä v oblasti zvárania /ročne v objeme cca 15 000 €/

 

Spolupráca s rodičmi
   Rodičia žiakov školy sú členmi Rady školy a Rady rodičovského združenia.  Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach, prostredníctvom
elektronickej žiackej knižky a konzultácií s vyučujúcimi, ktorí sa im pravidelne venujú každú stredu od 14:00-15:00 hod počas konzultačných hodín. V prípade problémov je možné si vopred telefonicky dohodnúť stretnutie s vyučujúcimi aj mimo konzultačných hodín. Zároveň sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránky školy, o zorganizovaných aktivitách v školskom časopise "Záblesk". Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti.

 

Spolupráca so zamestnávateľmi 

   Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Ide najmä o organizácie v elektrotechnike-Panasonic, Tamatex, M-kem, SOFER, Proelektro, autoservisy-ALDMOBIL, KIA AUTOVENDY Plavnica. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy a sú členmi komisií na záverečných a maturitných skúškach. Poskytujú možnosť odborných stáží priamo v priestoroch firmy, kde majú možnosť oboznámiť sa s novými technológiami a po skončení školy zamestnať sa vo firme. Škola poskytuje pre zamestnávateľov možnosť preškolenia a zaškolenia ich zamestnancov.
 

Škola poskytuje pre verejnosť tieto služby

oprava elektrospotrebičov ·        

prevíjanie elektromotorov a transformátorov ·        

stolárske ·        

automechanické ·        

zámočnícke ·        

inštalatérske ·        

prenájom telocvične·        

zváracia škola

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria